pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
This commit is contained in:
Tomasz 2023-05-31 13:40:53 +02:00
parent 375e08921f
commit 06d7e0d3a7
1 changed files with 23 additions and 11 deletions

View File

@ -5,13 +5,14 @@
"id": "3c047009",
"metadata": {},
"source": [
"# Kubernets\n",
"\n"
"# Kubernetes\n",
"\n",
"<img style=\"height: 150px;\" src=\"img/kubernetes_logo.png\"/>"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "000a2f83",
"id": "8b27f9bb",
"metadata": {},
"source": [
"Kubernets (aka. K8s) - system służący do automatyzacji:\n",
@ -23,16 +24,16 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "14048d45",
"id": "ce90b7e7",
"metadata": {},
"source": [
"## Motywacja\n",
"- Kubernets jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
"- Kubernetes jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f58251c5",
"id": "251b4267",
"metadata": {},
"source": [
"## Instalacja\n",
@ -41,7 +42,7 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "6a1263d7",
"id": "5bad769c",
"metadata": {},
"source": [
"## Hello Minikube - interaktywny samouczek\n",
@ -53,21 +54,23 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cd5b7090",
"id": "1f3bc2f7",
"metadata": {},
"source": [
"## Terminologia\n",
"- Pod - (z angielskiego \"strąk\", np. strąk groszku, ale też grupa wielorybów <\"pod of whales\">)\n",
" grupa jednego lub więcej kontenerów wraz z przynależnymi wolumenami (volumes), adresem IP i informacją jak mogą być uruchomione\n",
"<img style=\"height: 200px;\" src=\"img/pod.jpg\"/>\n",
"- Node (węzeł) - pody (jeden lub więcej) są uruchamiane na węzłach - maszynach (fizycznych lub wirtualnych)\n",
"- Node (węzeł) - pody (jeden lub więcej) są uruchamiane na węzłach - maszynach (fizycznych lub wirtualnych). Na każdym węźle jest uruchomiony proces \"kublet\", służący do komunikacji z \"control plane\", czyli serwerem kontrolującym klaster\n",
"- Cluster - grupa węzłów\n",
"- Service - abstrakcja zapewniająca stabilny dostęp do Podów. Ponieważ Pod-y są efemeryczne, mogą być uruchamiane automatczynie np. w wyniki awarii węzła. Service definiuje jakie Pod-y (np. z jaką etykietą) są dostępne pod danym portem (więcej informacji: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/)"
"- Service - abstrakcja zapewniająca stabilny dostęp do Podów. Ponieważ Pod-y są efemeryczne, mogą być uruchamiane automatczynie np. w wyniki awarii węzła. Service definiuje jakie Pod-y (np. z jaką etykietą) są dostępne pod danym portem (więcej informacji: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/)\n",
"\n",
"- Schemat klastra: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ac693d0c",
"id": "803a1108",
"metadata": {},
"source": [
"## Materiały\n",
@ -76,6 +79,15 @@
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/\n",
"2. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c21daf1a",
"metadata": {},
"source": [
"## Zadanie\n",
"Brak ;)"
]
}
],
"metadata": {