pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Fix Dockerfile path

This commit is contained in:
Tomasz 2023-04-19 12:05:12 +02:00
parent e8f9c38340
commit 06eccfadf7
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

2
IUM_07/Jenkinsfile vendored
View File

@ -2,7 +2,7 @@
checkout scm
//Pierwszy argument to tag, który zostania nadany zbudowanemu obrazowi
//Jeśli chcemy użyć Dockerfile z innej ścieżki niż ./Dockerfile, możemy ją podać jako drugi argument
def testImage = docker.build("sacred_pymongo", "./IUM_07/Dockerfile")
def testImage = docker.build("sacred_pymongo", "./IUM_07/")
//Wszystkie polecenia poniżej wykonają się w kontenerze, z podmontowanym Workspace Jenkinsa
testImage.inside {