This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-04-10 10:21:56 +02:00
parent 30ec372384
commit 2815f857f4
3 changed files with 13 additions and 2 deletions

View File

@ -398,6 +398,7 @@
" ```\n",
" - Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce \"Parameters\" każdego build-a, np. [tutaj](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/parameters/)\n",
" - konstukcja `withEnv` w Jenkinsfile, pozwala wywołać wszystkie otoczone nią polecenia z wyeksportowanymi wartościami zmiennych systemowych. Pozwala to np. przekazać wartości parametrów zadania Jenkinsowego do shella (poleceń wywoływanych z `sh`). \n",
" - Zwróć jednak uwagę na to, w jaki sposób odwołujesz się do zmiennej z hasłem: https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/jenkinsfile/#string-interpolation !\n",
" - ten sam rezultat co przy wykorzystaniu `withEnv` można by osiągnąć wywołując: `sh \"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list`, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki\n",
" - Poniżej przykładowy projekt, który pokazuje jak wywołać Kaggle CLI używając hasła podanego w parametrach zadania:\n",
" \n",

View File

@ -128,7 +128,17 @@
" Port 8080 konenera zostanie powiązany z portem 8080 hosta. Dzięki temu będziemy mogli w przeglądarce dostać się do Jenkinsa pod adresem http://localhost:8080\n",
"- ```docker build [OPTIONS] PATH | URL | -``` - buduje obraz na podstawie pliku Dockerfile i kontekstu (plików dostępnych podczas budowania). Przykład:<br>\n",
" - ```docker build -t tzietkiewicz/helloworld:1.0 .```<br>\n",
" buduje obraz przekazując bieżący katalog (`.`) jako kontekst i korzystając z pliku Dockerfile znajdującego się tamże. Obraz zostanie otagowany (`-t`) tagiem `tzietkiewicz/helloworld` z wersją `1.0`\n",
" buduje obraz przekazując bieżący katalog (`.`) jako kontekst i korzystając z pliku Dockerfile znajdującego się tamże. Obraz zostanie otagowany (`-t`) tagiem `tzietkiewicz/helloworld` z wersją `1.0`"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- ```docker images``` - listuje dostępne lokalnie obrazy\n",
"- ```docker ps``` - listuje uruchomione/zatrzymane kontenery\n",
"- ```docker stop CONTAINER_ID``` - zatrzymuje kontener. Uruchomione w nim procesy zostają wyłączone (`SIGTERM` -> `SIGKILL`)\n",

View File

@ -12,7 +12,7 @@
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 5. <i>Biblioteki Deep Learning</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"