Aktualizacja planu

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-29 01:18:00 +02:00
parent 9feb07844d
commit 3f8cf7e239

View File

@ -91,8 +91,8 @@
"1. Wprowadzenie\n",
"2. Dane\n",
"3. Ciągła Integracja - Jenkins\n",
"4. Biblioteki ML\n",
"5. Konteneryzacja - Docker\n",
"4. Konteneryzacja - Docker\n",
"5. Biblioteki ML\n",
"6. Przygotowanie eksperymentu ML\n",
"7. Jenkins pipeline\n",
"8. Kontrola eksperymentów - Sacred\n",
@ -152,13 +152,6 @@
"Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć).\n",
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
@ -178,7 +171,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.3"
"version": "3.8.5"
},
"toc": {
"base_numbering": 1,