Dodano link do arkusza z obecznościami

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-03-14 13:41:51 +01:00
parent 8f8a8f14f9
commit 70579927aa

View File

@ -153,7 +153,9 @@
"## Obecność\n",
"\n",
"Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć).\n",
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony."
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony.\n",
"\n",
"Arkusz z obecnościami 2022: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2022SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM_2022-punkty-obecnosci.xlsx?d=wbb3bd617ca544c08b2cecd196b3bd383&csf=1&web=1&e=5LZlpq"
]
}
],