Fixed formatting issues

This commit is contained in:
Tomasz 2023-03-29 15:14:19 +02:00
parent 1c2d00f3dc
commit 76adf25321

View File

@ -164,7 +164,8 @@
"- ```docker stop CONTAINER_ID``` - zatrzymuje kontener. Uruchomione w nim procesy zostają wyłączone (`SIGTERM` -> `SIGKILL`)\n",
"- ```docker start CONTAINER_ID``` - uruchamia ponownie kontener\n",
"- ```docker system df``` - pokazuje miejsce zajęte przez obrazy, kontenery i woluminy\n",
"- ```docker system prune``` - usuwa nieużywane obrazy i kontenery, zazwyczaj zwalniając sporo miejsca na dysku"
"- ```docker system prune``` - usuwa nieużywane obrazy i kontenery, zazwyczaj zwalniając sporo miejsca na dysku\n",
"- ```docker exec``` - "
]
},
{
@ -535,7 +536,7 @@
" }\n",
"```\n",
" - Declarative:\n",
" ```groovy\n",
" ```groovy\n",
" pipeline {\n",
" agent {\n",
" docker { image 'ubuntu:latest' }\n",
@ -576,7 +577,7 @@
" }\n",
"```\n",
" - Declarative:\n",
" ```groovy\n",
" ```groovy\n",
" pipeline {\n",
" agent { \n",
" dockerfile true \n",
@ -605,7 +606,7 @@
" Skorzystaj z mechanizmu tworzącego kontener bezpośrednio na Jenkinsie wprost z pliku Dockerfile.\n",
"\n",
"2. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline \"s123456-dataset-stats\" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.<br>\n",
" Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (lokalny, albo ściągany z Docker Hub)"
" Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (ściągany z Docker Hub)"
]
}
],