pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Dodatkowe materiały na temat Dockera w GitHub Actions

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-29 08:00:51 +02:00
parent 30feed3862
commit 7a8d52f353
1 changed files with 10 additions and 0 deletions

View File

@ -384,6 +384,16 @@
"W tym celu należy stworzyć własną akcję w pliku `action.yaml` i potem użyć jej w *workflow*."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "6c9eea3e",
"metadata": {},
"source": [
"W oficjalnej dokumentacji GitHuba można znaleźć materiały na temat wykorzystania Dockera w GitHub Actions:\n",
"- [Creating a Docker container action](https://docs.github.com/en/actions/creating-actions/creating-a-docker-container-action)\n",
"- [Dockerfile support for GitHub Actions](https://docs.github.com/en/actions/creating-actions/dockerfile-support-for-github-actions)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 59,