Update 'IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb'

This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2022-04-04 09:55:16 +02:00
parent 267b1fff9a
commit 7d6116c382

View File

@ -12,7 +12,7 @@
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 5. <i>Biblioteki Deep Learning</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
@ -294,7 +294,7 @@
"source": [
"## Zadanie [22 pkt.]\n",
"\n",
"Termin: 2 tygodnie (25 IV)\n",
"Termin: 3 tygodnie (25 IV)\n",
"\n",
"1. Wybierz jeden z frameworków ML (jeden z powyższych, ale może być też inny) i zaimplementuj w nim prostą sieć neuronową rozwiązującą wybrany problem (np regresji lub klasyfikacji) na wybranym na poprzednich zajęciach zbiorze. Możesz wzorować się (lub nawet skopiować) na jednym z tutotoriali do danego frameworka.\n",
" - wczytaj dane trenujące z pliku [2 pkt.]\n",