pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Przygotowanie do semestru 2024/SL

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-03-11 13:30:45 +01:00
parent a3a9ee4f70
commit 82f7f54c25
5 changed files with 16 additions and 70 deletions

View File

@ -8,14 +8,8 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 0. <i>Informacje organizacyjne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"<h2> 0. <i>Informacje organizacyjne</i> [laboratoria]</h2> \n"
]
},
{
@ -55,34 +49,10 @@
},
"source": [
"## Prowadzący\n",
"- imię i nazwisko:\tTomasz Ziętkiewicz\n",
"- stopień naukowy:\tmagister inżynier\n",
"- stanowisko:\tdoktorant\n",
"- [Zakład Sztucznej Inteligencji](https://ai.wmi.amu.edu.pl/pl/)\n",
"- CSI - Centrum Sztucznej Inteligencji, projekt Samsung\n",
"- email: tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl\n",
"<!-- - www: http://tz47965.home.amu.edu.pl/ -->\n",
"- https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/aitech-ium\n",
"- konsultacje: \n",
" - przez MS Teams po wcześniejszym umówieniu\n",
" - pokój B2-36, wtorki 12:00 - 13:00, po wcześniejszym umówieniu"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Prowadzący\n",
"### Zainteresowania naukowe\n",
"- Przetwarzanie języka naturalnego\n",
"- Rozpoznawanie mowy\n",
"- Postprocessing wyników rozpoznawania mowy\n",
"- Normalizacja tekstu\n",
"- Korekta błędów systemów rozpoznawania mowy"
"\n",
"### Paweł Skórzewski\n",
"\n",
"https://pms.web.amu.edu.pl"
]
},
{
@ -146,18 +116,6 @@
"| dostateczny (dst; 3,0) | >= 50% |\n",
"| niedostateczny (ndst; 2,0) | < 50% |\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Obecność\n",
"\n",
"Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć).\n",
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony.\n",
"\n",
"Arkusz z obecnościami 2023: https://uam.sharepoint.com/:x:/s/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/EWdi4uIh2AVBmlYx-2j4cpgBEDUOWviU1QHUayM98EuuIw?e=fe4uxl"
]
}
],
"metadata": {

View File

@ -8,14 +8,8 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 1. <i>Wprowadzenie</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"<h2> 1. <i>Wprowadzenie</i> [laboratoria]</h2> "
]
},
{
@ -180,7 +174,7 @@
},
"source": [
"## 1.2.3 Narzędzia do kontroli eksperymentów\n",
" - Sacred </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/environments/python.png\"/>\n",
" - [Sacred](https://sacred.readthedocs.io) </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/environments/python.png\"/>\n",
" - DVC </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/expcontrol/dvc-logo.png\"/>\n",
" - MLFlow </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/expcontrol/mlflow-logo.png\"/>\n"
]

File diff suppressed because one or more lines are too long

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

BIN
img/ci/github-actions.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 9.9 KiB