updated dates

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-05-09 10:53:28 +02:00
parent 13a0ff9035
commit 8e7fc82ec1

View File

@ -946,7 +946,7 @@
}
},
"source": [
"# Zadania [10p pkt] (do 16 V 12:00)\n",
"# Zadania [10p pkt]\n",
"1. Dodaj do swojego projektu logowanie parametrów i metryk za pomocą MLflow (polecenia `mlflow.log_param` i `mlflow.log_metric`\n",
"2. Dodaj plik MLProject definiujący polecenia do trenowania i testowania, ich parametry wywołania oraz środowisko (użyj zdefiniowanego wcześniej obrazu Docker)"
]