pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Drobne poprawki

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-06 10:36:27 +02:00
parent 8a9cbb13ee
commit a2e7fd33ba
2 changed files with 4135 additions and 3 deletions

View File

@ -291,7 +291,7 @@
"\n",
"Termin: 24 kwietnia 2024\n",
"\n",
"1. Wybierz jeden z frameworków ML (jeden z powyższych, ale może być też inny) i zaimplementuj w nim prostą sieć neuronową rozwiązującą wybrany problem (np regresji lub klasyfikacji) na wybranym na poprzednich zajęciach zbiorze. Możesz wzorować się (lub nawet skopiować) na jednym z tutotoriali do danego frameworka.\n",
"1. Wybierz jeden z frameworków ML (jeden z powyższych, ale może być też inny) i zaimplementuj w nim prostą sieć neuronową rozwiązującą wybrany problem (np regresji lub klasyfikacji) na wybranym na poprzednich zajęciach zbiorze. Możesz wzorować się (lub nawet skopiować) na jednym z tutoriali do danego frameworka.\n",
" - wczytaj dane trenujące [2 pkt.]\n",
" - wytrenuj na nich model [6 pkt.]\n",
" - zapisz model do pliku [2 pkt.]\n",

File diff suppressed because it is too large Load Diff