Dodano README

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-08 09:34:46 +01:00
parent ae00688335
commit a8462c56e5
2 changed files with 8 additions and 22 deletions

View File

@ -186,26 +186,6 @@
" - kontrolowany\n",
" - zorganizowany"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Dodatkowe materiały\n",
" - https://www.coursera.org/learn/machine-learning-projects\n",
" - \n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {

View File

@ -1,3 +1,9 @@
# aitech-ium-public
#Inżynieria Uczenia Maszynowego
W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.
Materiały w formacie `*.ipynb` można otworzyć na kilka sposobów:
- uruchamiając lokalnie środowisko [jupyter notebook](https://jupyter.org/install)
- korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
- korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego