pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Poprawka loginu do bazy

This commit is contained in:
Tomasz 2023-04-19 12:23:05 +02:00
parent 18c7c11ace
commit c9bed7835d
1 changed files with 4 additions and 2 deletions

View File

@ -4,8 +4,10 @@ import random
import time
ex = Experiment("sacred_scopes", interactive=True)
ex.observers.append(MongoObserver(url='mongodb://mongo_user:mongo_password@localhost:27017',
db_name='sacred')) # Tutaj podajemy dane uwierzytelniające i nazwę bazy skonfigurowane w pliku .env podczas uruchamiania bazy.
ex.observers.append(MongoObserver(url='mongodb://admin:IUM_2021@172.17.0.1:27017', db_name='sacred'))
#ex.observers.append(MongoObserver(url='mongodb://mongo_user:mongo_password@localhost:27017',
# db_name='sacred')) # Tutaj podajemy dane uwierzytelniające i nazwę bazy skonfigurowane w pliku .env podczas uruchamiania bazy.
# W przypadku instancji na Jenkinsie url będzie wyglądał następująco: mongodb://mongo_user:mongo_password_IUM_2021@localhost:27017
@ex.config
def my_config():