Aktualizacja zajęć 04

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-29 14:10:25 +02:00
parent a66443f1cb
commit cb32c908c0

View File

@ -17,7 +17,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1. Konteneryzacja\n",
"- Konteneryzacja to metoda tworzenia lekkich, odizolowanych środowisk uruchomieniowych\n",
@ -41,7 +45,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.1 Docker\n",
"- Najpopularniejszy obecnie system konteneryzacji\n",
@ -55,7 +63,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.1 Terminologia\n",
" - *Container* (kontener) - instancja obrazu. Może być uruchomiona, zatrzymana. Stan kontenera można zapisać tworząc nowy obraz. Uruchomienie kontenera zazwyczaj zajmuje mało czasu.\n",
@ -67,7 +79,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.2 Jak zacząć?\n",
" - Na komputerach w laboratoriach: https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/en/issues/docker/\n",
@ -78,7 +94,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.3 Podstawowe polecenia\n",
"- ```docker help [polecenie]``` - wyświetla listę dostępnych poleceń dockera lub opis podanego polecenia. Rozbudowana dokumentacja poleceń: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/\n",
@ -102,7 +122,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.4 Interakcja/komunikacja z kontenerem\n",
" - Poprzez terminal\n",
@ -113,7 +137,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Zadanie 1 [na zajęciach]\n",
"1. Zainstaluj Docker (lub skorzystaj z https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/en/issues/docker/)\n",
@ -146,7 +174,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.4 Dockerfile\n",
"\n",
@ -160,7 +192,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Przykładowy Dockerfile:\n",
"```Dockerfile\n",
@ -183,7 +219,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Zawartość pliku `figlet-loop.sh`:\n",
"```bash\n",
@ -196,7 +236,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Budujemy obraz:\n",
"```bash\n",
@ -254,7 +298,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Uruchamiamy:\n",
"```\n",
@ -271,7 +319,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Zamiast domyślnego polecenia (`figlet-loop.sh`) uruchommy bash, żeby sprawdzić, co jest w naszym kontenerze:\n",
"```bash\n",
@ -288,13 +340,17 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadanie 2. [10 pkt]\n",
"1. Napisz prosty Dockerfile, który zdefinuje środowisko potrzebne do wywołania poleceń stworzonych na zajęciach \"2. Dane\". Przypuszczalnie wystarczy, że zainstalujesz zależności takie jak kaggle czy pandas, np: \n",
"```bash\n",
"!pip install --user kaggle\n",
"!pip install --user pandas\n",
"pip install --user kaggle\n",
"pip install --user pandas\n",
"```\n",
"Niech zdefiniowany przez Ciebie obraz dziedziczy z jakiegoś popoularneg obrazu, np. `ubuntu`\n",
"Umieść Dockerfile w głównym katalogu repozytorium ze skryptami stworzonymi na zajęciach 2.\n",
@ -303,28 +359,38 @@
" Na końcu otrzymasz id obrazu, który powstał\n",
"3. Uruchom kontener z terminalem `docker run -ti IMAGE_ID` podając ID obrazu, które otrzymałeś w poleceniu 2.\n",
"4. Spróbuj uruchomić jeden z twoich skryptów w kontenerze. Jeśli brakuje jakiś zależności: możesz spróbować zainstalować je interaktywnie w konsoli. W ten sposób będziesz wiedział jakie polecenia dodać do Dockerfile.\n",
"5. Utwórz bezpłatne konto na https://hub.docker.com/\n",
"6. Po zalogowaniu stwórz nowe repozytorium (https://hub.docker.com/repository/create), możesz nazwać je np. `ium`\n",
"7. W ustawieniach docker hub wygeneruj \"Access token\" (https://hub.docker.com/settings/security)\n",
"8. Uruchom `docker login --username TWÓJ_DOCKER_ID` i podaj stworzony w poprzednim kroku \"Access token\"\n",
"9. Dodaj tag do obrazu stworzonego 2 punkcie 3. Dzięki temu będzie można go opublikować: `docker tag IMAGE_ID TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI`. Mogliśmy otagować obraz na etapie jego budowania (flaga `-t`), ale wtedy nie znaliśmy jeszcze nazwy użytkownika i repozytorium z Docker Hub.\n",
"10. Teraz możesz wypchnąć swój otagowany obraz do repozytorium: `docker push TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI`\n",
"11. Twój obraz powinien być widoczny na Docker Hub. Inni mogą go teraz znaleźć na [Docker Hub](https://hub.docker.com/search?q=&type=image), np.:<br>\n",
"5. Plik Dockerfile dodaj do repozytorium\n",
"6. Utwórz bezpłatne konto na https://hub.docker.com/\n",
"7. Po zalogowaniu stwórz nowe repozytorium (https://hub.docker.com/repository/create), możesz nazwać je np. `ium`\n",
"8. W ustawieniach docker hub wygeneruj \"Access token\" (https://hub.docker.com/settings/security)\n",
"9. Uruchom `docker login --username TWÓJ_DOCKER_ID` i podaj stworzony w poprzednim kroku \"Access token\"\n",
"10. Dodaj tag do obrazu stworzonego 2 punkcie 3. Dzięki temu będzie można go opublikować: `docker tag IMAGE_ID TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI`. Mogliśmy otagować obraz na etapie jego budowania (flaga `-t`), ale wtedy nie znaliśmy jeszcze nazwy użytkownika i repozytorium z Docker Hub.\n",
"11. Teraz możesz wypchnąć swój otagowany obraz do repozytorium: `docker push TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI`\n",
"12. Twój obraz powinien być widoczny na Docker Hub. Inni mogą go teraz znaleźć na [Docker Hub](https://hub.docker.com/search?q=&type=image), np.:<br>\n",
"https://hub.docker.com/r/tzietkiewicz/ium <br>\n",
"oraz uruchomić wywołując: `docker run TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI`, np.:<br>\n",
"```docker run tzietkiewicz/ium```"
"```docker run tzietkiewicz/ium```\n",
"13. Link do obrazu w Docker Hub wklej do arkusza ze zbiorami danych [link](https://uam.sharepoint.com/:x:/s/2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/EYhZK_aXp41BsIVS4K-L1V4B_vM2FjO5nJZMWv2QKXJolA?e=DKIS2O)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 2. Integracja Docker-Jenkins"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### 2.1 Jenkins\n",
"Jenkins może działać na wielu systemach operacyjnych:\n",
@ -335,7 +401,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### 2.1 Jenkins - Terminologia (https://www.jenkins.io/doc/book/glossary/):\n",
" - **Agent**: An agent is typically a machine, or container, which connects to a Jenkins controller and executes tasks when directed by the controller\n",
@ -347,7 +417,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Główna instancja Jenkinsa (tzw. *Controller* aka. *Master*) może mieć podłączonych kilka węzłów (\"nodes\") typu \"slave\".\n",
" - *Controller* jest odpowiedzialny za interakcję z użytkownikiem, rozdzielanie zadań dla między agentów\n",
@ -358,7 +432,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - Do definiowana gdzie może być wykonana dana część pipeline, służy sekcja [agent / node](https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/syntax/#agent). Poniższy kod wywoła sie tylko na węźle/węzłach \"myAgent\":\n",
" ```groovy\n",
@ -387,7 +465,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### 2.2 Przykłady pipeline\n",
"Używanie gotowego obrazu:\n",
@ -420,7 +502,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### 2.2 Przykłady pipeline\n",
"Budowanie obrazu z Dockerfile:\n",
@ -457,11 +543,21 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadanie 3. [5 pkt]\n",
"1. Dodaj do stworzonego na poprzednich zajęciach Jenkinsfile opisującego pipeline \"s123456-create-dataset\" sekcję \"Docker\", która spowoduje, że kroki będą wywoływane wewnątrz kontenera zdefiniowanego w pliku Dockerfile stworzonym w zadaniu 2.\n",
"2. Dodaj do stworzonego na poprzednich zajęciach Jenkinsfile opisującego pipeline \"s123456-dataset-stats\" sekcję \"Docker\", która spowoduje, że kroki będą wywoływane wewnątrz kontenera uruchomionego z obrazu, który w zadaniu 2. opublikowałeś na Docker Hub."
"1. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline \"s123456-create-dataset\" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.<br> \n",
" Skorzystaj z mechanizmu tworzącego kontener bezpośrednio na Jenkinsie wprost z pliku Dockerfile.\n",
"\n",
"2. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline \"s123456-dataset-stats\" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.<br>\n",
" Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (lokalny, albo ściągany z Docker Hub)\n",
"\n",
"### Termin\n",
"Termin na oddanie obu zadań (zadanie 2. i zadanie 3.): 11 IV"
]
}
],