Dodano opis konfiguracji remove DVC

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-06-04 15:52:21 +02:00
parent 4ff197902d
commit d7b29ebaf5
2 changed files with 243 additions and 29 deletions

View File

@ -303,7 +303,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"execution_count": 2,
"id": "1e522a93",
"metadata": {
"slideshow": {
@ -864,26 +864,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"id": "8ecf3091",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" 0% Uploading| |0/1 [00:00<?, ?file/s]\n",
"!\u001b[A\n",
" 0%| |data/Iris.csv 0.00/5.11k [00:00<?, ?it/s]\u001b[A\n",
"1 file pushed \u001b[A\n",
"\u001b[0m"
]
}
],
"execution_count": null,
"id": "c7f24f75",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"!dvc push"
]
@ -1196,13 +1180,7 @@
" 52%|█████▏ |get-started/data.xml 18.6M/36.1M [00:13<00:03, 4.84MB/s]\u001b[A\n",
" 53%|█████▎ |get-started/data.xml 19.2M/36.1M [00:13<00:03, 5.05MB/s]\u001b[A\n",
" 55%|█████▍ |get-started/data.xml 19.8M/36.1M [00:13<00:03, 5.16MB/s]\u001b[A\n",
" 57%|█████▋ |get-started/data.xml 20.4M/36.1M [00:13<00:03, 5.35MB/s]\u001b[A\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" 57%|█████▋ |get-started/data.xml 20.4M/36.1M [00:13<00:03, 5.35MB/s]\u001b[A\n",
" 58%|█████▊ |get-started/data.xml 21.1M/36.1M [00:13<00:02, 5.49MB/s]\u001b[A\n",
" 60%|██████ |get-started/data.xml 21.8M/36.1M [00:13<00:02, 5.66MB/s]\u001b[A\n",
" 62%|██████▏ |get-started/data.xml 22.4M/36.1M [00:13<00:02, 5.83MB/s]\u001b[A\n",
@ -1360,6 +1338,242 @@
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z materiałów \"Getting started\", link powyżej) [6pkt]\n",
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [6pkt]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2f5a8590",
"metadata": {},
"source": [
"## SSH remote"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7ad575c8",
"metadata": {},
"source": [
"### Lokalnie:"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "82a61107",
"metadata": {},
"source": [
"Będziemy potrzebować zależności :\n",
" \n",
" `conda install dvc-ssh` \n",
"\n",
"albo\n",
"\n",
"`pip install dvc[ssh] paramiko`"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "c48c5b8e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting package metadata (current_repodata.json): done\n",
"Solving environment: done\n",
"\n",
"## Package Plan ##\n",
"\n",
" environment location: /home/tomek/miniconda3\n",
"\n",
" added / updated specs:\n",
" - dvc-ssh\n",
"\n",
"\n",
"The following packages will be downloaded:\n",
"\n",
" package | build\n",
" ---------------------------|-----------------\n",
" bcrypt-3.2.0 | py39h3811e60_1 44 KB conda-forge\n",
" ca-certificates-2021.5.30 | ha878542_0 136 KB conda-forge\n",
" certifi-2021.5.30 | py39hf3d152e_0 141 KB conda-forge\n",
" dvc-2.3.0 | py39hf3d152e_0 542 KB conda-forge\n",
" dvc-ssh-2.3.0 | py39hf3d152e_0 9 KB conda-forge\n",
" fsspec-2021.5.0 | pyhd8ed1ab_0 77 KB conda-forge\n",
" invoke-1.5.0 | pyhd3deb0d_0 137 KB conda-forge\n",
" paramiko-2.7.2 | pyh9f0ad1d_0 135 KB conda-forge\n",
" pynacl-1.4.0 | py39h3811e60_2 1.3 MB conda-forge\n",
" ------------------------------------------------------------\n",
" Total: 2.5 MB\n",
"\n",
"The following NEW packages will be INSTALLED:\n",
"\n",
" bcrypt conda-forge/linux-64::bcrypt-3.2.0-py39h3811e60_1\n",
" dvc-ssh conda-forge/linux-64::dvc-ssh-2.3.0-py39hf3d152e_0\n",
" invoke conda-forge/noarch::invoke-1.5.0-pyhd3deb0d_0\n",
" paramiko conda-forge/noarch::paramiko-2.7.2-pyh9f0ad1d_0\n",
" pynacl conda-forge/linux-64::pynacl-1.4.0-py39h3811e60_2\n",
"\n",
"The following packages will be UPDATED:\n",
"\n",
" ca-certificates 2020.12.5-ha878542_0 --> 2021.5.30-ha878542_0\n",
" certifi 2020.12.5-py39hf3d152e_1 --> 2021.5.30-py39hf3d152e_0\n",
" dvc 2.1.0-py39hf3d152e_0 --> 2.3.0-py39hf3d152e_0\n",
" fsspec 0.9.0-pyhd8ed1ab_2 --> 2021.5.0-pyhd8ed1ab_0\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Downloading and Extracting Packages\n",
"certifi-2021.5.30 | 141 KB | ##################################### | 100% \n",
"fsspec-2021.5.0 | 77 KB | ##################################### | 100% \n",
"dvc-2.3.0 | 542 KB | ##################################### | 100% \n",
"invoke-1.5.0 | 137 KB | ##################################### | 100% \n",
"paramiko-2.7.2 | 135 KB | ##################################### | 100% \n",
"bcrypt-3.2.0 | 44 KB | ##################################### | 100% \n",
"pynacl-1.4.0 | 1.3 MB | ##################################### | 100% \n",
"dvc-ssh-2.3.0 | 9 KB | ##################################### | 100% \n",
"ca-certificates-2021 | 136 KB | ##################################### | 100% \n",
"Preparing transaction: done\n",
"Verifying transaction: done\n",
"Executing transaction: done\n",
"\n",
"Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n"
]
}
],
"source": [
"conda install -c conda-forge dvc-ssh"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 27,
"id": "e9a04876",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Setting 'ium_ssh_remote' as a default remote.\n",
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc remote add -f -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"id": "e3f27bbb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"my_local_remote\t/dvcstore\n",
"ium_ssh_remote\tssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp\n",
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc remote list"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"id": "5b2fa175",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc remote modify --local ium_ssh_remote password [hasło takie jak do serwera MLflow (patrz MSTeams)]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 30,
"id": "ea6e16fa",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" 0% Uploading| |0/1 [00:00<?, ?file/s]\n",
"!\u001b[A\n",
" 0%| |data/Iris.csv 0.00/4.95k [00:00<?, ?B/s]\u001b[A\n",
"1 file pushed \u001b[A\n",
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc push"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1468c44c",
"metadata": {},
"source": [
"### Jenkins\n",
"\n",
"W Jenkins można użyć mechanizmu \"Credentials\", żeby w bezpieczny sposób przekazać hasło albo klucz prywatny.\n",
"\n",
"Takie dane dla użytkownika ium-sftp zostały stworzone na Jenkinsie:\n",
"\n",
" - typu ssh key: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/credentials/store/system/domain/_/credential/48ac7004-216e-4260-abba-1fe5db753e18/\n",
" - typu \"secret text\" - zawierający hasło użytkownika ium-shftp: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/credentials/store/system/domain/_/credential/ium-sftp-password/\n",
"\n",
"Opis używania \"Credentials\" w Jenkinsfile: https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/jenkinsfile/#for-other-credential-types\n",
"\n",
"Klucza ssh można użyć tak: \n",
"\n",
"```Jenkinsfile\n",
"withCredentials(\n",
" [sshUserPrivateKey(credentialsId: '48ac7004-216e-4260-abba-1fe5db753e18', keyFileVariable: 'IUM_SFTP_KEY', passphraseVariable: '', usernameVariable: '')]) {\n",
" sh \"dvc init -f\"\n",
" sh \"dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp\"\n",
" sh \"dvc remote modify --local ium_ssh_remote keyfile $IUM_SFTP_KEY\"\n",
" sh \"dvc pull\"}\n",
"```\n",
"\n",
"Secret text tak:\n",
"\n",
"```Jenkinsfile\n",
" withCredentials([string(credentialsId: 'ium-sftp-password', variable: 'IUM_SFTP_PASS')]) {\n",
" sh \"dvc init -f\"\n",
" sh \"dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp\"\n",
" sh \"dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_KEY\"\n",
" sh \"dvc pull\"\n",
" }\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "83778bf3",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {

View File

@ -13,7 +13,7 @@
"id": "69587a1e",
"metadata": {},
"source": [
"## Zadanie\n",
"## Zadanie [30pkt]\n",
"\n",
"1. Znajdź minimum 6, interesujących dla Ciebie, ogłoszeń o pracę\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",