pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Dodano nagłówki AITech

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-09-28 10:56:21 +02:00
parent 9ef0f7c93c
commit f3ca6eceb5
13 changed files with 556 additions and 87 deletions

View File

@ -8,10 +8,14 @@
}
},
"source": [
"# AITech Inżynieria Uczenia Maszynowego\n",
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 0. <i>Informacje organizacyjne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"\n",
"## Informacje organizacyjne"
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -153,12 +157,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -171,6 +178,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "0.Organizacyjne[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -183,7 +195,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -8,8 +8,14 @@
}
},
"source": [
"### AITech Inżynieria Uczenia Maszynowego\n",
"# 1. Wprowadzenie"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 1. <i>Wprowadzenie</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -197,12 +203,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -213,8 +222,13 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.5"
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "1.Wprowadzenie[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -227,7 +241,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -1,5 +1,23 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 2. <i>Dane</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
@ -1462,12 +1480,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -1480,6 +1501,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "2.Dane[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -1492,7 +1518,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -2,14 +2,29 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 3. <i>System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Ciągła integracja \n",
" - Jest to praktyka rozwoju projektów informatycznych polegająca na bardzo częstym włączaniu nowych zmian do głównej gałęzi (branch)\n",
@ -21,7 +36,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Systemy ciągłej integracji \n",
"- Umożliwiają utomatyczne :\n",
@ -39,7 +58,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Systemy ciągłej integracji\n",
" - Jenkins <br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/jenkins.png\"/>\n",
@ -51,7 +74,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Jenkins \n",
"<br/><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/ci/jenkins.png\"/>\n",
@ -67,7 +94,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Terminologia\n",
" - **Job, aka. Pipleine (Projekt)** - podstawowa jednostka organizacji pracy wykonywanej przez Jenkinsa. \n",
@ -79,7 +110,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - **Build (Zadanie)** - instancja uruchomionego projektu. Może być w trakcie wykonywania, albo zakończona z jednym z rezultatów:\n",
" - Successful <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/blue.png\"/>\n",
@ -96,7 +131,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Terminologia c.d.\n",
" - **Step (Krok?)** - każdy pipeline to sekwencja kroków do wykonania. \n",
@ -113,7 +152,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Dokumentacja\n",
"- https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/\n",
@ -123,7 +166,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadania [15 pkt]\n",
"Na dzisiejszych zajęciach przygotujemy dwa połączone ze sobą zadania:\n",
@ -138,14 +185,22 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Polecenia"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 1. Zaloguj się\n",
" - zaloguj się na https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080 za pomocą konta wydziałowego (jak w laboratoriach WMI)"
@ -153,7 +208,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 2. Utwórz nowy projekt (Job) [1pkt]\n",
"\n",
@ -167,7 +226,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 3. Definicja Pipeline [2pkt]\n",
"\n",
@ -189,7 +252,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Przykładowy declarative Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/):\n",
"\n",
@ -228,7 +295,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Przykładowy scripted Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/):\n",
"\n",
@ -263,7 +334,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 4. Repozytorium [2 pkt]\n",
"\n",
@ -285,7 +360,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 5. Zapisanie zbioru danych [4 pkt]\n",
"Edytuj zawartość Jenkinsfile tak, żeby realizował on następujące zadania:\n",
@ -301,7 +380,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 6. Hasło do Kaggle\n",
" - Jeśli pobierasz swój zbiór z Kaggle, to możesz mieć problem z uwierzytelnieniem.\n",
@ -352,7 +435,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 7. Parametry zadania [1 pkt]\n",
"1. Dodaj do projektu `s123456-create-dataset` parametr teksotwy `CUTOFF`, który umożliwi zdefiniowanie wielkości odcięcia zbioru danych (czyli obetnie liczbę przykładów do `CUTOFF` pierwszych/losowych przykładów).\n",
@ -366,7 +453,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### 6. Statystki [5 pkt]\n",
"Stwórz projekt (job) s123456-dataset-stats, który zrealizuje następujące kroki:\n",
@ -398,11 +489,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -415,6 +510,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "3.CI-Jenkins[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -427,7 +527,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -8,7 +8,24 @@
}
},
"source": [
"# Konteneryzacja\n",
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 4. <i>Konteneryzacja</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Plan na dziś\n",
"\n",
"1. Konteneryzacja i Docker\n",
@ -562,12 +579,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -580,6 +600,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "4.Konteneryzacja[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -592,7 +617,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -8,7 +8,14 @@
}
},
"source": [
"# Biblioteki Deep Learning"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 5. <i>Biblioteki Deep Learning</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -305,12 +312,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -323,6 +333,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "5.Biblioteki_DL[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -335,7 +350,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -8,7 +8,14 @@
}
},
"source": [
"# Jenkins II"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 6. <i>Jenkins, część 2.</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -216,12 +223,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -234,6 +244,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "6.Jenkins-2[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -246,7 +261,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -1,5 +1,23 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 7. <i>Sacred</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
@ -1493,12 +1511,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -1511,6 +1532,11 @@
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "7.Sacred[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"toc": {
"base_numbering": 1,
"nav_menu": {},
@ -1523,7 +1549,8 @@
"toc_position": {},
"toc_section_display": false,
"toc_window_display": false
}
},
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -8,8 +8,14 @@
}
},
"source": [
"# MLflow\n",
"</br><img style=\"width: 50%;\" src=\"img/expcontrol/mlflow-logo-d.png\"/>\n"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 8. <i>MLFlow</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -21,6 +27,8 @@
},
"source": [
" ## MLflow\n",
" </br><img style=\"width: 50%;\" src=\"img/expcontrol/mlflow-logo-d.png\"/>\n",
"\n",
" - https://mlflow.org/\n",
" - Narzędzie podobne do omawianego na poprzednich zajęciach Sacred\n",
" - Nieco inne podejście: mniej ingerencji w istniejący kod\n",
@ -1413,12 +1421,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -1430,7 +1441,13 @@
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "8.MLFlow[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4

View File

@ -2,14 +2,21 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "be5ab2df",
"id": "4b9b298d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Środowiska wirtualne"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 9. <i>Środowiska wirtualne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -150,7 +157,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "90605b49",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## pipx\n",
" - pipx: polecenie, które instaluje moduł Pythonowy w odrębnym środowisku wirtualnym venv\n",
@ -1715,12 +1726,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -1732,7 +1746,13 @@
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "9.Python_srodowiska[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5

View File

@ -1,5 +1,24 @@
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7fe475ae",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 10. <i>DVC</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0c6f27a5",
@ -9,7 +28,6 @@
}
},
"source": [
"# DVC\n",
"<img src=\"img/expcontrol/dvc-logo.png\">"
]
},
@ -866,7 +884,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "c7f24f75",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"!dvc push"
@ -1343,7 +1365,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2f5a8590",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## SSH remote\n",
"Jednym z remote obsługiwanych przez DVC jest SFTP/SSH.\n",
@ -1354,7 +1380,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "82a61107",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Lokalnie\n",
"Będziemy potrzebować zależności :\n",
@ -1370,7 +1400,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "c48c5b8e",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1446,7 +1480,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 27,
"id": "e9a04876",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1465,7 +1503,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"id": "e3f27bbb",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1485,7 +1527,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"id": "5b2fa175",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1528,7 +1574,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1468c44c",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Jenkins\n",
"\n",
@ -1568,12 +1618,15 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -1585,7 +1638,13 @@
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "10.DVC[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5

View File

@ -2,16 +2,31 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "08cbeca2",
"metadata": {},
"id": "9d06fc91",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"# Github actions i CML"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 11. <i>Github actions i CML</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "beeb17b2",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Github actions\n",
"<img src=\"img/expcontrol/github-actions.jpeg\">"
@ -20,7 +35,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "752995e1",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - https://docs.github.com/en/actions\n",
" - System ciągłej integracji \"wbudowany\" w GitHub\n",
@ -31,7 +50,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2b06cc01",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"https://youtu.be/cP0I9w2coGU"
]
@ -39,7 +62,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b66dd41f",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Terminologia Github Actions\n",
" - *Workflow* - workflow odpowiada \"Pipeline\" z Jenkinsa.\n",
@ -55,7 +82,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9f1f6d0a",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Definicja workflow\n",
" - Workflow definiuje się w plikach YAM(o rozszerzeniu `*.yml` albo `*.yaml`) umieszczonych w specjalnym folderze `.github/workflows/` wewnątrz repozytorium\n",
@ -74,7 +105,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "955585a9",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -96,7 +131,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "f4916c1f",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -115,7 +154,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "dde8d432",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -145,7 +188,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ed780dea",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Zależności\n",
"\n",
@ -159,7 +206,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "28b582c4",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Akcje\n",
"Za pomocą polecenia `uses` możemy używać przygotowanych wcześniej akcji. Mogą one pochodzić:\n",
@ -171,7 +222,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "805622e8",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## CML - Continous Machine Learning\n",
"<img src=\"img/expcontrol/cml.png\">"
@ -180,7 +235,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e0b3acbf",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - Tworzone przez [iterative.ai](iterative.ai) (tak jak DVC)\n",
" - https://cml.dev/\n",
@ -197,7 +256,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cdb54b38",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Przykładowy Workflow CML:"
]
@ -206,7 +269,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "07b1035a",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -229,7 +296,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "bf27a2b3",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -248,7 +319,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "64f6e21d",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -285,7 +360,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "83e49d3b",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"# %load train.py\n",
@ -323,7 +402,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8dc5748f",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Wprowadźmy zmianę do pliku (linijka 17: `depth= = 6`)"
]
@ -332,7 +415,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "afeaf939",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -377,7 +464,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3e4a711a",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Stwórzmy nowy branch \"deep_depth\":"
]
@ -386,7 +477,11 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "ab019b0b",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -422,7 +517,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b50f46a8",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img src=\"IUM_11/img/github-pr.png\">"
]
@ -430,7 +529,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c56c8785",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img src=\"IUM_11/img/github-checks.png\">"
]
@ -438,7 +541,11 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "fb25c587",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadania\n",
"1. Utwórz konto na Github (jeśli jeszcze nie masz)\n",
@ -452,11 +559,14 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -468,7 +578,13 @@
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "11.CML[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5

View File

@ -2,10 +2,17 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "85b20432",
"id": "805668ca",
"metadata": {},
"source": [
"# Przegląd rynku pracy"
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 12. <i>Przegląd rynku pracy</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
{
@ -56,11 +63,14 @@
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
@ -72,7 +82,13 @@
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "12.Praca[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5