ium/IUM_02.Dane.ipynb
2023-03-25 16:25:40 +01:00

425 KiB
Raw Blame History

Logo 1

Inżynieria uczenia maszynowego

2. Dane [laboratoria]

Tomasz Ziętkiewicz (2023)

Logo 2

Plan na dzisiaj

 1. Motywacja
 2. Podział danych
 3. Skąd wziąć dane?
 4. Przygotowanie danych
 5. Zadanie

Motywacja

 • Zasada "Garbage in - garbage out"
 • Im lepszej jakości dane - tym lepszy model
 • Najlepsza architektura, najpotężniejsze zasoby obliczeniowe i najbardziej wyrafinowane metody nie pomogą, jeśli dane użyte do rozwoju modelu nie odpowiadają tym, z którymi będzie on używany, albo jeśli w danych nie będzie żadnych zależności
 • Możemy stracić dużo czasu, energii i zasobów optymalizując nasz model w złym kierunku, jeśli dane są źle dobrane

Źródła danych

 • Gotowe zbiory:
  • Otwarte wyzwania (challenge)
  • Repozytoria otwartych zbiorów danych
  • Dane udostępniane przez firmy
  • Repozytoria zbiorów komercyjnych
  • Dane wewnętrzne (np. firmy)

Źródła danych

 • Tworzenie danych:
 • Generowanie syntetyczne
  • np. generowanie korpusów mowy za pomocą TTS (syntezy mowy)
 • Crowdsourcing
 • Data scrapping

Otwarte wyzwania (shared task / challenge)

Repozytoria/wyszukiwarki otwartych zbiorów danych

Otwarte zbiory

Licencje

 • Przed podjęciem decyzji o użyciu danego zbioru koniecznie sprawdź jego licencję!
 • Wiele dostępnych w internecie zbiorów jest udostępniana na podstawie otwartych licencji
 • Zazwyczaj jednak ich użycie wymaga spełnienia pewnych warunków, np. podania źródła
 • Wiele ogólnie dostępnych zbiorów nie może być jednak użytych za darmo w celach komercyjnych!
 • Niektóre z nich mogą nawet powodować, że praca pochodna, która zostanie stworzona z ich wykorzystaniem, będzie musiała być udostępniona na tej samej licencji (GPL). Jest to "niebezpieczeństwo" w przypadku wykorzystania zasobów przez firmę komercyjną!
 • Zasady działania licencji CC: https://creativecommons.pl/
 • Najbardziej popularne licencje:
 • Przyjazne również w zastosowaniach komercyjnych: MIT, BSD, Appache, CC (bez dopisku NC)
 • GPL (GNU Public License) - "zaraźliwa" licencja Open Source

Przykład

 • Za pomocą standardowych narzędzi bash dokonamy wstępnej inspekcji i podziału danych

 • Jako przykładu użyjemy klasycznego zbioru IRIS: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris

 • Zbiór zawiera dane dotyczące długości i szerokości płatków kwiatowych trzech gatunków irysa:

 • Iris Setosa

 • Iris Versicolour

 • Iris Virginica

Źródło: https://www.kaggle.com/vinayshaw/iris-species-100-accuracy-using-naive-bayes
Licencja: Apache 2.0

Pobranie danych

Pobieranie z Kaggle

#Zainstalujmy potrzebne biblioteki 
!pip install --user kaggle #API Kaggle, do pobrania zbioru
!pip install --user pandas
Collecting kaggle
 Downloading kaggle-1.5.13.tar.gz (63 kB)
   |████████████████████████████████| 63 kB 558 kB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: six>=1.10 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (1.16.0)
Requirement already satisfied: certifi in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (2022.12.7)
Requirement already satisfied: python-dateutil in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (2.8.2)
Requirement already satisfied: requests in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (2.27.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (4.64.0)
Collecting python-slugify
 Downloading python_slugify-8.0.1-py2.py3-none-any.whl (9.7 kB)
Requirement already satisfied: urllib3 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from kaggle) (1.26.9)
Collecting text-unidecode>=1.3
 Using cached text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests->kaggle) (3.3)
Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests->kaggle) (2.0.4)
Building wheels for collected packages: kaggle
 Building wheel for kaggle (setup.py) ... [?25ldone
[?25h Created wheel for kaggle: filename=kaggle-1.5.13-py3-none-any.whl size=77733 sha256=83eee49596c7c76816c3bb9e8ffc0763b25e336457881b9790b9620548ae7297
 Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/9c/45/15/6d6d116cd2539fb8f450d64b0aee4a480e5366bb11b42ac763
Successfully built kaggle
Installing collected packages: text-unidecode, python-slugify, kaggle
Successfully installed kaggle-1.5.13 python-slugify-8.0.1 text-unidecode-1.3
Requirement already satisfied: pandas in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (1.5.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.20.3 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (1.24.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (2022.7.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (2.8.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas) (1.16.0)
# Żeby poniższa komenda zadziałała, musisz posiadać plik ~/.kaggle/kaggle.json, zawierający Kaggle API token.
# Instrukcje: https://www.kaggle.com/docs/api
!kaggle datasets download -d uciml/iris
Downloading iris.zip to /home/tomek/repos/aitech-ium

 0%|                        | 0.00/3.60k [00:00<?, ?B/s]

100%|███████████████████████████████████████| 3.60k/3.60k [00:00<00:00, 438kB/s]
!unzip -o iris.zip
Archive: iris.zip
 inflating: Iris.csv        
 inflating: database.sqlite     

Inspekcja

 • Zanim zaczniemy trenować model na danych, powinniśmy poznać ich specyfikę
 • Pozwoli nam to:
  • usunąć lub naprawić nieprawidłowe przykłady
  • dokonać selekcji cech, których użyjemy w naszym modelu
  • wybrać odpowiedni algorytm uczenia
  • podjąć dezycję dotyczącą podziału zbioru i ewentualnej normalizacji

Podstawowa inspekcja za pomocą narzędzi Bash

!wc -l Iris.csv
151 Iris.csv
!head -n 5 Iris.csv
Id,SepalLengthCm,SepalWidthCm,PetalLengthCm,PetalWidthCm,Species
1,5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
2,4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
3,4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4,4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa

less Iris.csv

Inspekcja

!pip install --user pandas
!pip install --user seaborn
Requirement already satisfied: pandas in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (1.5.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (2.8.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (2022.7.1)
Requirement already satisfied: numpy>=1.20.3 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas) (1.24.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas) (1.16.0)
Collecting seaborn
 Downloading seaborn-0.12.2-py3-none-any.whl (293 kB)
   |████████████████████████████████| 293 kB 694 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting matplotlib!=3.6.1,>=3.1
 Downloading matplotlib-3.7.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (11.6 MB)
   |████████████████████████████████| 11.6 MB 253 kB/s eta 0:00:01  |██████▊             | 2.4 MB 396 kB/s eta 0:00:24
[?25hRequirement already satisfied: pandas>=0.25 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from seaborn) (1.5.3)
Requirement already satisfied: numpy!=1.24.0,>=1.17 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from seaborn) (1.24.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.1->seaborn) (23.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.1->seaborn) (2.8.2)
Requirement already satisfied: importlib-resources>=3.2.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.1->seaborn) (5.12.0)
Collecting contourpy>=1.0.1
 Downloading contourpy-1.0.7-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (299 kB)
   |████████████████████████████████| 299 kB 613 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting pyparsing>=2.3.1
 Using cached pyparsing-3.0.9-py3-none-any.whl (98 kB)
Collecting fonttools>=4.22.0
 Downloading fonttools-4.39.0-py3-none-any.whl (1.0 MB)
   |████████████████████████████████| 1.0 MB 556 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting cycler>=0.10
 Downloading cycler-0.11.0-py3-none-any.whl (6.4 kB)
Collecting pillow>=6.2.0
 Downloading Pillow-9.4.0-cp39-cp39-manylinux_2_28_x86_64.whl (3.4 MB)
   |████████████████████████████████| 3.4 MB 664 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting kiwisolver>=1.0.1
 Downloading kiwisolver-1.4.4-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.6 MB)
   |████████████████████████████████| 1.6 MB 1.0 MB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: zipp>=3.1.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from importlib-resources>=3.2.0->matplotlib!=3.6.1,>=3.1->seaborn) (3.15.0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas>=0.25->seaborn) (2022.7.1)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib!=3.6.1,>=3.1->seaborn) (1.16.0)
Installing collected packages: pyparsing, pillow, kiwisolver, fonttools, cycler, contourpy, matplotlib, seaborn
Successfully installed contourpy-1.0.7 cycler-0.11.0 fonttools-4.39.0 kiwisolver-1.4.4 matplotlib-3.7.1 pillow-9.4.0 pyparsing-3.0.9 seaborn-0.12.2
import pandas as pd
iris=pd.read_csv('Iris.csv')
iris
Id SepalLengthCm SepalWidthCm PetalLengthCm PetalWidthCm Species
0 1 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa
1 2 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa
2 3 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
3 4 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa
4 5 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa
... ... ... ... ... ... ...
145 146 6.7 3.0 5.2 2.3 Iris-virginica
146 147 6.3 2.5 5.0 1.9 Iris-virginica
147 148 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica
148 149 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica
149 150 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica

150 rows × 6 columns

iris.describe(include='all')
Id SepalLengthCm SepalWidthCm PetalLengthCm PetalWidthCm Species
count 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150
unique NaN NaN NaN NaN NaN 3
top NaN NaN NaN NaN NaN Iris-virginica
freq NaN NaN NaN NaN NaN 50
mean 75.500000 5.843333 3.054000 3.758667 1.198667 NaN
std 43.445368 0.828066 0.433594 1.764420 0.763161 NaN
min 1.000000 4.300000 2.000000 1.000000 0.100000 NaN
25% 38.250000 5.100000 2.800000 1.600000 0.300000 NaN
50% 75.500000 5.800000 3.000000 4.350000 1.300000 NaN
75% 112.750000 6.400000 3.300000 5.100000 1.800000 NaN
max 150.000000 7.900000 4.400000 6.900000 2.500000 NaN
iris["Species"].value_counts()
Iris-virginica   50
Iris-setosa    50
Iris-versicolor  50
Name: Species, dtype: int64
iris["Species"].value_counts().plot(kind="bar")
<AxesSubplot:>
iris[["Species","PetalLengthCm"]].groupby("Species").mean()
PetalLengthCm
Species
Iris-setosa 1.464
Iris-versicolor 4.260
Iris-virginica 5.552
iris[["Species","PetalLengthCm"]].groupby("Species").mean().plot(kind="bar")
<AxesSubplot:xlabel='Species'>
import seaborn as sns
sns.set_theme()
sns.relplot(data=iris, x="PetalLengthCm", y="PetalWidthCm", hue="Species")
sns.relplot(data=iris, x="SepalLengthCm", y="SepalWidthCm", hue="Species")
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7f97eed545b0>
irisv = iris[iris["Species"] != "Iris-setosa"]
sns.relplot(data=irisv, x="SepalLengthCm", y="SepalWidthCm", hue="Species")
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7f97ef942eb0>
sns.pairplot(data=iris.drop(columns=["Id"]), hue="Species")
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x7f97f2ad3550>

Pobieranie z HuggingFace 🤗 Datasets

#Instalujemy bibliotekę datasets
!python -m pip install datasets
Collecting datasets
 Downloading datasets-2.10.1-py3-none-any.whl (469 kB)
   |████████████████████████████████| 469 kB 683 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting responses<0.19
 Downloading responses-0.18.0-py3-none-any.whl (38 kB)
Collecting xxhash
 Downloading xxhash-3.2.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (212 kB)
   |████████████████████████████████| 212 kB 866 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting pyarrow>=6.0.0
 Downloading pyarrow-11.0.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (34.9 MB)
   |████████████████████████████████| 34.9 MB 956 kB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: numpy>=1.17 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from datasets) (1.24.2)
Requirement already satisfied: requests>=2.19.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from datasets) (2.27.1)
Collecting aiohttp
 Downloading aiohttp-3.8.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (1.0 MB)
   |████████████████████████████████| 1.0 MB 859 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting pyyaml>=5.1
 Downloading PyYAML-6.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (661 kB)
   |████████████████████████████████| 661 kB 857 kB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting huggingface-hub<1.0.0,>=0.2.0
 Downloading huggingface_hub-0.13.2-py3-none-any.whl (199 kB)
   |████████████████████████████████| 199 kB 866 kB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: packaging in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from datasets) (23.0)
Collecting multiprocess
 Downloading multiprocess-0.70.14-py39-none-any.whl (132 kB)
   |████████████████████████████████| 132 kB 1.0 MB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: tqdm>=4.62.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from datasets) (4.64.0)
Requirement already satisfied: pandas in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from datasets) (1.5.3)
Collecting fsspec[http]>=2021.11.1
 Downloading fsspec-2023.3.0-py3-none-any.whl (145 kB)
   |████████████████████████████████| 145 kB 1.0 MB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting dill<0.3.7,>=0.3.0
 Downloading dill-0.3.6-py3-none-any.whl (110 kB)
   |████████████████████████████████| 110 kB 772 kB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp->datasets) (22.2.0)
Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
 Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
 Downloading aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.0
 Downloading yarl-1.8.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (264 kB)
   |████████████████████████████████| 264 kB 1.1 MB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting frozenlist>=1.1.1
 Downloading frozenlist-1.3.3-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (158 kB)
   |████████████████████████████████| 158 kB 1.2 MB/s eta 0:00:01
[?25hCollecting multidict<7.0,>=4.5
 Downloading multidict-6.0.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (114 kB)
   |████████████████████████████████| 114 kB 997 kB/s eta 0:00:01
[?25hRequirement already satisfied: charset-normalizer<4.0,>=2.0 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp->datasets) (2.0.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.7.4.3 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from huggingface-hub<1.0.0,>=0.2.0->datasets) (4.5.0)
Collecting filelock
 Downloading filelock-3.9.1-py3-none-any.whl (9.7 kB)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.19.0->datasets) (1.26.9)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.19.0->datasets) (2022.12.7)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.19.0->datasets) (3.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas->datasets) (2.8.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas->datasets) (2022.7.1)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/tomek/miniconda3/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas->datasets) (1.16.0)
Installing collected packages: multidict, frozenlist, yarl, async-timeout, aiosignal, pyyaml, fsspec, filelock, dill, aiohttp, xxhash, responses, pyarrow, multiprocess, huggingface-hub, datasets
Successfully installed aiohttp-3.8.4 aiosignal-1.3.1 async-timeout-4.0.2 datasets-2.10.1 dill-0.3.6 filelock-3.9.1 frozenlist-1.3.3 fsspec-2023.3.0 huggingface-hub-0.13.2 multidict-6.0.4 multiprocess-0.70.14 pyarrow-11.0.0 pyyaml-6.0 responses-0.18.0 xxhash-3.2.0 yarl-1.8.2
from datasets import load_dataset

iris_dataset = load_dataset("scikit-learn/iris")
Found cached dataset csv (/home/tomek/.cache/huggingface/datasets/scikit-learn___csv/scikit-learn--iris-4e13227f45447466/0.0.0/6b34fb8fcf56f7c8ba51dc895bfa2bfbe43546f190a60fcf74bb5e8afdcc2317)
100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 268.64it/s]
iris_dataset
DatasetDict({
  train: Dataset({
    features: ['Id', 'SepalLengthCm', 'SepalWidthCm', 'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'Species'],
    num_rows: 150
  })
})
iris_dataset["train"]
Dataset({
  features: ['Id', 'SepalLengthCm', 'SepalWidthCm', 'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'Species'],
  num_rows: 150
})
iris_dataset["train"][0]
{'Id': 1,
 'SepalLengthCm': 5.1,
 'SepalWidthCm': 3.5,
 'PetalLengthCm': 1.4,
 'PetalWidthCm': 0.2,
 'Species': 'Iris-setosa'}
pd.DataFrame(iris_dataset["train"])
Id SepalLengthCm SepalWidthCm PetalLengthCm PetalWidthCm Species
0 1 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa
1 2 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa
2 3 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa
3 4 4.6 3.1 1.5 0.2 Iris-setosa
4 5 5.0 3.6 1.4 0.2 Iris-setosa
... ... ... ... ... ... ...
145 146 6.7 3.0 5.2 2.3 Iris-virginica
146 147 6.3 2.5 5.0 1.9 Iris-virginica
147 148 6.5 3.0 5.2 2.0 Iris-virginica
148 149 6.2 3.4 5.4 2.3 Iris-virginica
149 150 5.9 3.0 5.1 1.8 Iris-virginica

150 rows × 6 columns

Podział danych

 • Zbiór trenujący ("training set")

 • Służy do dopasowania parametrów modelu (np. wag w sieci neuronowej).
 • Podczas trenowania algorytm minimalizuje funkcję kosztu obliczoną na zbiorze treningowym
 • Zbiór walidujący/walidacyjny ("validation set" aka. "dev set")

 • Służy do porównania modeli powstałych przy użyciu różnych hiperparametrów (np. architektura sieci, ilość iteracji trenowania)
 • Pomaga uniknąć przetrenowania (overfitting) modelu na zbiorze trenującym poprzez zastosowanie tzw. early stopping
 • Zbiór testujący ("test set")

 • Służy do ewaluacji finalnego modelu wybranego/wytrenowanego za pomocą zbiorów trenującego i walidującego

Podział danych

 • Zbiory trenujący, walidacyjny i testowy powinny być niezależne, ale pochodzić z tego samego rozkładu
 • W przypadku klasyfikacji, rozkład klas w zbiorach powinien być zbliżony
 • Bardzo istotne jest to, żeby zbiory walidujący i testujący dobrze odzwierciedlały nasze cele biznesowe i rzeczywiste dane, na których będzie działał nasz model

Metody podziału:

 • Skorzystać z gotowego podziału danych :)
 • Jeśli dzielimy zbiór sami:
  • "Klasyczne" podejście: proporcja Train:Dev:Test 6:2:2 lub 8:1:1
  • Uczenie głębokie:
   • metody "głębokie" mają bardzo duże zapotrzebowanie na dane, zbiory rzędu > 1 000 000 przykładów
   • Załóżmy, że cały zbiór ma 1 000 000 przykładów
   • wielkości zbiorów dev i test ustalamy bezwzględnie, np. na 1000 albo 10 000 przykładów
   • 10 000 przykładów to (wystarczająco) dużo, choć stanowi jedynie 1% z całego zbioru
   • szkoda "marnować" dodatkowe 180 000 przykładów na zbiory testujące i walidacyjne, lepiej mieć większy zbiór trenujący

Przykładowy podział z pomocą standardowych narzędzi Bash

# Pobierzmy plik ze zbiorem z repozytorium
!cd IUM_02; wget -c https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data
--2021-03-15 11:16:36-- https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data
Resolving archive.ics.uci.edu (archive.ics.uci.edu)... 128.195.10.252
Connecting to archive.ics.uci.edu (archive.ics.uci.edu)|128.195.10.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 416 Requested Range Not Satisfiable

  The file is already fully retrieved; nothing to do.

#Sprawdźmy wielkość zbioru
!wc -l IUM_02/iris.data
151 IUM_02/iris.data
#Sprawdźmy strukturę
!head -n 5 IUM_02/iris.data
5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa
#Sprawdźmy jakie są klasy i ile każda ma przykładów:
!cut -f 5 -d "," IUM_02/iris.data | sort | uniq -c
   1 
   50 Iris-setosa
   50 Iris-versicolor
   50 Iris-virginica
# Znajdźmy pustą linijkę:
! grep -P "^$" -n IUM_02/iris.data
151:
#Usuwamy pustą linijkę i tasujemy plik:
! head -n -1 IUM_02/iris.data | shuf > IUM_02/iris.data.shuf
# Dzielimy zbiór w proporcji 4:1:1
!head -n 25 IUM_02/iris.data.shuf > IUM_02/iris.data.test
!head -n 50 IUM_02/iris.data.shuf | tail -n 25 > IUM_02/iris.data.dev
!tail -n +51 IUM_02/iris.data.shuf > IUM_02/iris.data.train
!rm IUM_02/iris.data.shuf
#Sprawdźmy, czy wielkości się zgadzają:
!wc -l IUM_02/iris.data*
 151 IUM_02/iris.data
 25 IUM_02/iris.data.dev
 25 IUM_02/iris.data.test
 100 IUM_02/iris.data.train
 301 total
!cut -f 5 -d "," IUM_02/iris.data.train | sort | uniq -c
   33 Iris-setosa
   36 Iris-versicolor
   31 Iris-virginica
!cut -f 5 -d "," IUM_02/iris.data.dev | sort | uniq -c
   7 Iris-setosa
   9 Iris-versicolor
   9 Iris-virginica
!cut -f 5 -d "," IUM_02/iris.data.test | sort | uniq -c
   10 Iris-setosa
   5 Iris-versicolor
   10 Iris-virginica

Podział z pomocą sckikit learn

from sklearn.model_selection import train_test_split
iris_train, iris_test = sklearn.model_selection.train_test_split(iris, test_size=50, random_state=1)
iris_train["Species"].value_counts()
Iris-virginica   36
Iris-setosa    33
Iris-versicolor  31
Name: Species, dtype: int64
iris_test["Species"].value_counts()
Iris-versicolor  19
Iris-setosa    17
Iris-virginica   14
Name: Species, dtype: int64
from sklearn.model_selection import train_test_split
iris_train, iris_test = sklearn.model_selection.train_test_split(iris, test_size=50, random_state=1, stratify=iris["Species"])
iris_train["Species"].value_counts()
Iris-setosa    34
Iris-virginica   33
Iris-versicolor  33
Name: Species, dtype: int64
iris_test["Species"].value_counts()
Iris-virginica   17
Iris-versicolor  17
Iris-setosa    16
Name: Species, dtype: int64

Preprocessing danych

 • Czyszczenie
  • usuwanie ze zbioru przykładów nieprawidłowych
  • korekta nieprawidłowych wartości
 • Normalizacja
  • Dane numeryczne: skalowanie do zakresu, np. [0.0, 1.0] (https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html)
  • Dane tekstowe: lowercase, ujednolicenie wariantów pisowni, normalizacja wyrażeń numerycznych
  • Dane obrazowe: normalizacja rozdzielczości, palety kolorów
  • Dane dźwiękowe: normalizacja natężenia, rozdzielczości, częstotliwości próbkowania, ilości kanałów
 • Poszerzanie (augumentacja) danych
  • Generowanie nowych przykładów przez wprowadzanie szumu/przekształceń na originalnych danych
  • np. dodanie echa do nagrania dźwiękowego, dodanie szumów do obrazka
  • zmiana wartości cech o względnie małe, losowe wartości
 • Over/under-sampling
  • Algorymty uczące i metryki mogą być wrażliwe na niezbalansowane klasy w zbiorze
  • Np. jeśli w zbiorze są 2 klasy w propocji 9:1, to najprostszy "klasyfikator" bez problemy osiągnie accuracy 90%
  • Najprostszy sposób: skopiujmy (albo usuńmy) część przykładów zwiększając (lub zmniejszając) dany zbiór

Zadanie [5pkt]

 • Napisz skrypt, który:
 1. Pobierze wybrany przez Ciebie zbiór
 2. Jeśli brak w zbiorze gotowego podziału na podzbiory train/dev/test, to dokona takiego podziału
 3. Zbierze i wydrukuje statystyki dla tego zbioru i jego podzbiorów, takie jak np.:
 • wielkość zbioru i podzbiorów
 • średnią, minimum, maksimum, odchylenia standardowe, medianę wartości poszczególnych parametrów)
 • rozkład częstości przykładów dla poszczególnych klas
 1. Dokona normalizacji danych w zbiorze (np. normalizacja wartości float do zakresu 0.0 - 1.0)
 2. Wyczyści zbiór z artefaktów (np. puste linie, przykłady z niepoprawnymi wartościami)