ium/IUM_03.CI-Jenkins.ipynb
2024-04-09 09:46:32 +02:00

22 KiB

Inżynieria uczenia maszynowego

20 marca 2024

3. Systemy ciągłej integracji na przykładzie narzędzia Jenkins

Ciągła integracja

 • Jest to praktyka rozwoju projektów informatycznych polegająca na częstym włączaniu nowych zmian do głównej gałęzi (branch)
 • Dzięki jej stosowaniu nie dochodzi do konfliktów przy łączeniu (mergowaniu) gałęzi rozwojowej (feature branch) z główną (master)
 • Żeby stosować tę technikę, zmiany muszą być za każdym razem przetestowane, we wspólnym środowisku, tak, żeby działały u innych deweloperów
 • Stąd narodziła się potrzeba stosowania systemów automatycznej ciągłej integracji

Systemy ciągłej integracji

 • Umożliwiają utomatyczne :
  • budowanie
  • testowanie
  • wydawanie oprogramowania, oraz automatyczne (lub ręczne) wykonywanie dowolnych "zadań"
 • Zapewniają:
  • wspólne środowisko do testowania zmian, replikowania błędów
  • łatwość monitorowania zmian zachodzących w oprogramowaniu
  • środowisko do integracji ze sobą części składowych (np. modułów, modeli) w jedną całość
  • środowisko, w którym można stworzyć prosty graficzny interfejs służący do uruchamiania zadań z poziomu przeglądarki

Systemy ciągłej integracji

 • Jenkins
 • Bamboo
 • Circle CI
 • Team City
 • Gitlab CI

Jenkins


 • https://www.jenkins.io/
 • System ciągłej integracji napisany w języku Java
 • Pierwszy release: 2011
 • Licencja Open Source (MIT)
 • Dużo pluginów
 • Aktywny rozwój, wspierany przez The Continuous Delivery Foundation i firmę Cloud Bees
 • Działa jako aplikacja webowa z graficznym interfejsem
 • Posiada też REST i CLI API

Terminologia

 • Job, aka. Pipleine (Projekt) - podstawowa jednostka organizacji pracy wykonywanej przez Jenkinsa.
 • Build (Zadanie) - instancja uruchomionego projektu. Może być w trakcie wykonywania, albo zakończona z jednym z rezultatów:
  • Successful
  • Unstable
  • Aborted
  • Failed Np: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8081/job/hello-world/2/
  • Śledzenie wyników działania buildu jak i debugowanie ewentualnych problemów ułatwiają:
   • Wyjście z konsoli (Console Output) - tutaj widać logi wypisywane zarówno przez polecenia/funkcje Jenkinsowe jak i standardowe wyjście / wyjście błędów wykonywanych poleceń systemowych
   • Workspace - to katalog roboczy, w którym uruchamiane są polecenia. Tutaj zostaje sklonowane repozytorium (jeśli je klonujemy), tu wywoływane będę polecenia systemowe. Można je przeglądać z poziomu przeglądarki, np. tutaj
  • Każdy uruchomiony build można zatrzymać (abort) co powoduje zaprzestanie jego wykonywania
  • Build zakończony można usunąć (np. jeśli przez przypadek wypisaliśmy na konsolę nasze hasło)

Terminologia c.d.

 • Step (Krok?) - każdy pipeline to sekwencja kroków do wykonania.
  • W przypadku projektów typu Pipeline, kroki definiuje się w pliku "Jenkinsfile"
  • Przykładowe kroki:
   • wykonanie polecenia w konsoli (sh)
   • sklonowanie repozytorium git (checkout)
   • archiwizacja artefaktów (archiveArtifacts)
   • kopiowanie artefaktów z innego zadania (copyArtifacts)
   • uruchomienie innego zadania (build)
 • Stage (Etap?) - Pozwala grupować kroki (steps). Na głównej stronie każdego pipeline możemy zobaczyć wizualizację poszczególnych etapów wraz z czasami ich wykonywania
 • Artifact (artefakt) - plik zapisany przez zadanie do późniejszego wykorzytania (przez inne zadania, albo przez użytkownika). Jeśli jednym z kroków zdefiniowanych w projekcie będzie archiwizacja artefaktów, to każde pomyślnie zakończone zadanie będzie miało zapisane swoje artefakty

Dokumentacja

Zadania [15 pkt]

Na dzisiejszych zajęciach przygotujemy dwa połączone ze sobą zadania:

 1. Zadanie "s123456-create-dataset":
  • pobiera i wybrany na poprzednich zajęciach zbiór danych
  • dokonuje "data preprocessing"
  • zapisuje wynik jako artefakt
 2. Zadanie "s123456-dataset-stats":
  • obliczy statystyki dla tego zbioru
  • zapisze je jako artefakty

Polecenia

1. Zaloguj się

2. Utwórz nowy projekt (Job) [1pkt]

 • Istnieje kilka rodzajów projektów w Jenkinsie.

 • Po kliknięciu "Nowy projekt" zobaczymy listę dostępnych rodzajów projektów. Nas interesuje projekt typu "Pipeline".

 • Jako nazwę wpisz "z-s123456-create-dataset" (w miejsce 123456 proszę wstawić swój numer indeksu)

3. Definicja Pipeline [2pkt]

 • Projekty typu Pipeline definiuje się w pliku Jenkinsfile za pomocą skryptu napisanego w jednym z dwóch dostępnych DSL (Domain Specific Language):

 • Pierwszy z nich daje większe możliwości, drugi jest łatwiejszy, lepiej udokumentowany, ale ma mniejszą siłę ekpresji.

 • Fragmenty kodu można również generować przy pomocy kreatora, dostępnego pod linkiem Pipeline syntax na stronie każdego projektu. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, nie tylko dla początkujących użytkowników

 • Jenkinsfile może być wprowadzony bezpośrednio z poziomu przeglądarki, albo pobrany z repozytorium.

 • Zacznijmy od pierwszej opcji. Jako przykładowego pipeline użyj przykładu Hello World podanego na https://jenkins.io/doc/book/pipeline/getting-started/

 • Zapisz projekt i spróbuj go uruchomić (przycisk "Uruchom"/"Run" na głównej stronie projektu).

Przykładowy declarative Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8081/job/hello-world/):

pipeline {
  agent any
  //Definijuemy parametry, które będzie można podać podczas wywoływania zadania
  parameters {
   string (
     defaultValue: 'Hello World!',
     description: 'Tekst, którym chcesz przywitać świat',
     name: 'INPUT_TEXT',
     trim: false
    )
  }
  stages {
   stage('Hello') {
     steps {
      //Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)
      echo "INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}"
      //Wywołaj w konsoli komendę "figlet", która generuje ASCII-art
      sh "figlet \"${INPUT_TEXT}\" | tee output.txt"
     }
   }
   stage('Goodbye!') {
     steps {
      echo 'Goodbye!'
      //Zarchiwizuj wynik
      archiveArtifacts 'output.txt'
     }
   }
  }
}

Przykładowy scripted Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8081/job/hello-world-scripted/):

node {
  stage('Preparation') {
    properties([
      parameters([
        string(
          defaultValue: 'Hello World!',
          description: 'Tekst do wyświetlenie',
          name: 'INPUT_TEXT',
          trim: false
        )
      ])
    ])
  }
  stage('Hello') {
    //Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)
    echo "INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}"
    //Wywołaj w konsoli komendę "figlet", która generuje ASCI-art
    sh "figlet \"${INPUT_TEXT}\" | tee output.txt"
  }
  stage('Goodbye') {
    echo 'Goodbye!'
    //Zarchiwizuj wynik
    archiveArtifacts 'output.txt'
  }
}

4. Repozytorium [2 pkt]

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/zrobiłeś, stwórz nowe _publiczne repozytorium ium_s123456 na wydziałowym serwerze (https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/uslugi/pozostale-uslugi/git/) W przypadku problemów z utworzeniem repozytorium zdalnie, może być to również dodwolne inne, publicznie dostępne repozytorium, np. na GitHub.

 • Sklonuj repozytorium lokalnie zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi po jego utworzeniu.

 • Utwórz plik "Jenkinsfile" (zawartość taka sama jak w punkcie 3.) i dodaj go do repozytorium.

 • W ustawieniach (konfiguracji) projektu przełącz "Pipeline definition" na "Pipeline script from SCM" i podaj ścieżkę do nowo utworzonego repozytorim.

 • Projekt powinien się uruchamiać za każdym razem, kiedy pojawią się nowe zmiany w repozytorium: "Konfiguracja" -> "Build Triggers" -> "Poll SCM"

 • W razie problemów z klonowaniem/pushowaniem repozytorium, użyj protokołu ssh zamiast https (przy kopiowaniu ścieżki do repozytorium). Będzie to wymagało skopiowania zawartości pliku ~/.ssh/id_rsa.pub i wklejenia go w ustawieniach wydziałowego gita w zakładce SSH Keys

5. Zapisanie zbioru danych [4 pkt]

Edytuj zawartość Jenkinsfile tak, żeby realizował on następujące zadania:

 1. Sklonowanie repozytorium git (krok "checkout: Check out from version control")
 2. Wywołanie skryptu shella (krok "sh: Shell Script").
  • Skrypt powinien pobrać zbiór danych i zapisać wyniki jako artefakty
  • Proszę też zasymulować przetwarzanie pliku, np. podział na podzbiory (shuf + head/tail), przycięcie do określonej długości (head/tail) lub usunięcie niektórych kolumn (cut).
  • Domyślnie tutaj będzie skrypt, który napisali Państwo jako zadanie 1., ale ze względu na brakujące zależności, zapewne nie będzie on działać (rozwiążemy to na następnych zajęciach, korzystając z Dockera). Dlatego proszę w tym celu stworzyć prosty skrypt bash (*.sh).
  • Skrypt powinien być zapisany w repozytorium. Unikamy wpisywania treści skryptów bezpośrednio w Jenkinsfile!
  • Skrypt powinien zapisywać wyniki swojego działania do pliku
 3. Plik powstały w kroku 2. należy zarchiwizować (krok "archiveArtifacts"), tak, żeby mógł być wykorzystany przez kolejne projekty.

6. Hasło do Kaggle

 • Jeśli pobierasz swój zbiór z Kaggle, to możesz mieć problem z uwierzytelnieniem.

 • Żeby kaggle CLI mogło połączyć się z Kaggle API, musi mieć podaną nazwę użytkownika i token.

 • Kiedy używamy CLI lokalnie, korzysta ono z ściągniętego przez nas wcześniej pliku ~/.kaggle/kaggle.json, zawierającego nazwę użytkownika i hasło

 • Zadania na Jenkinsie są wywoływane w systemie przez specjalnego użytkownika (jenkins). Użytkownik ten nie ma w swoim katalogu domowym pliku kaggle.json, więc wywołania kaggle CLI się nie powiodą.

 • Na szczęście, Kaggle CLI umożliwia podanie danych uwierzytelniających w postaci zmiennych środowiskowych link:

  export KAGGLE_USERNAME=datadinosaur
  export KAGGLE_KEY=xxxxxxxxxxxxxx
  
 • Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce "Parameters" każdego build-a, np. tutaj

 • konstukcja withEnv w Jenkinsfile, pozwala wywołać wszystkie otoczone nią polecenia z wyeksportowanymi wartościami zmiennych systemowych. Pozwala to np. przekazać wartości parametrów zadania Jenkinsowego do shella (poleceń wywoływanych z sh).

 • Zwróć jednak uwagę na to, w jaki sposób odwołujesz się do zmiennej z hasłem: https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/jenkinsfile/#string-interpolation !

 • ten sam rezultat co przy wykorzystaniu withEnv można by osiągnąć wywołując: sh "KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki

 • Poniżej przykładowy projekt, który pokazuje jak wywołać Kaggle CLI używając hasła podanego w parametrach zadania:

  https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8081/job/kaggle-CLI-example/

  node {
   stage('Preparation') { 
     properties([
       parameters([
         string(
           defaultValue: 'tomaszzitkiewicz',
           description: 'Kaggle username',
           name: 'KAGGLE_USERNAME',
           trim: false
         ),
         password(
           defaultValue: '',
           description: 'Kaggle token taken from kaggle.json file, as described in https://github.com/Kaggle/kaggle-api#api-credentials',
           name: 'KAGGLE_KEY'
         )
       ])
     ])
   }
   stage('Build') {
     // Run the maven build
     withEnv(["KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME}",
         "KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY}" ]) {
       sh 'echo KAGGLE_USERNAME: $KAGGLE_USERNAME'
       sh 'kaggle datasets list'
     }
   }
  }
  

7. Parametry zadania [1 pkt]

 1. Dodaj do projektu s123456-create-dataset parametr teksotwy CUTOFF, który umożliwi zdefiniowanie wielkości odcięcia zbioru danych (czyli obetnie liczbę przykładów do CUTOFF pierwszych/losowych przykładów).
 2. Wykorzystaj parametr w wywołaniu skryptu tworzącego zbiór
 • generowanie kodu definiującego parametry poprzez "Pipeline syntax -> Snippet Generator":
  • wybierzz listy pozycji "Properties: Set job properties"
  • zaznacz "This project is parameterized"
  • Kliknij na "Add parameter" i wybierz rodzaj parametru

6. Statystki [5 pkt]

Stwórz projekt (job) s123456-dataset-stats, który zrealizuje następujące kroki:

 1. Sklonuje repozytorium git

 2. Skopiuje zarchiwizowane pliki ze zbiorem danych z artefaktów projektu s123456-create-dataset

  • użyj kroku "copyArtifacts"

  • możesz wygenerować potrzebny kod za pomocą generatorów w "Pipeline Syntax")

  • dodaj paremetr typu "Build selector for Copy artifact", w którym będziesz mógł ustalić z którego builda zadania s123456-create-dataset chcesz skopiować artefakt. Wartość tego parametru będziesz musiał przekazać jako parametr which build -> "Specified by a build parameter"

  • przykładowy kod copyArtifact:

   copyArtifacts fingerprintArtifacts: true, projectName: 'MY_PROJECT', selector: buildParameter('BUILD_SELECTOR')
   
  • przykładowy kod definicji parametru:

   properties([parameters([
     buildSelector(
       defaultSelector: lastSuccessful(),
       description: 'Which build to use for copying artifacts',
       name: 'BUILD_SELECTOR')
   ])])
   
 3. Wywoła skrypt shella (krok "sh: Shell Script").

  • Domyślnie tutaj znajdzie się wywołanie naszego skryptu liczącego statystyki.
  • Ze względu na brakujące zależności, na razie wystarczy, że ten skrypt będzie "liczył" ilość linii w wejściowym pliku (polecenie "wc -l").
  • Skrypt powinien być zapisany w repozytorium. Unikamy wpisywania treści skryptów bezpośrednio w Jenkinsfile!
  • Skrypt powinien zapisywać wyniki swojego działania do pliku
 4. Plik powstały w kroku 3. należy archiwizować (krok "archiveArtifacts")