This commit is contained in:
Mateusz Piwowarski 2024-03-20 14:24:07 +01:00
parent 61e8f2dc20
commit 68234f4d84

52
Jenkinsfile vendored
View File

@ -1,29 +1,25 @@
pipeline {
agent any
//Definijuemy parametry, które będzie można podać podczas wywoływania zadania
parameters {
string (
defaultValue: 'Hello World!',
description: 'Tekst, którym chcesz przywitać świat',
name: 'INPUT_TEXT',
trim: false
)
}
stages {
stage('Hello') {
steps {
//Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)
echo "INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}"
//Wywołaj w konsoli komendę "figlet", która generuje ASCI-art
sh "figlet \"${INPUT_TEXT}\" | tee output.txt"
}
}
stage('Goodbye!') {
steps {
echo 'Goodbye!'
//Zarchiwizuj wynik
archiveArtifacts 'output.txt'
}
}
}
node {
stage('Preparation') {
properties([
parameters([
string(
defaultValue: 'Hello World!',
description: 'Tekst do wyświetlenie',
name: 'INPUT_TEXT',
trim: false
)
])
])
}
stage('Hello') {
//Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)
echo "INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}"
//Wywołaj w konsoli komendę "figlet", która generuje ASCI-art
sh "figlet \"${INPUT_TEXT}\" | tee output.txt"
}
stage('Goodbye') {
echo 'Goodbye!'
//Zarchiwizuj wynik
archiveArtifacts 'output.txt'
}
}