Update zad1.ipynb

This commit is contained in:
s464953 2024-03-20 00:50:15 +01:00
parent e1f5ba626b
commit 30318eed2e
1 changed files with 0 additions and 3 deletions

View File

@ -109,12 +109,9 @@
"\n",
"def download_file(url, filename, destination_folder):\n",
" # Wersja dla datasetów kaggle\n",
" # Tworzymy obiekt klienta Kaggle\n",
" api = KaggleApi()\n",
" # Opcjonalnie, jeśli chcesz wyświetlić wiersze postępu\n",
" api.authenticate()\n",
"\n",
" # Pobieramy plik z Kaggle - podajemy ścieżkę do zbioru danych na Kaggle\n",
" api.dataset_download_files('brunoalarcon123/top-200-spotify-songs-dataset', path='temp', unzip=True)\n",
"\n",
" # Wersja dla datasetów nie z kaggle\n",