jfz-2023-s473555/TaskE02/description.txt

37 lines
1.6 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-11-27 12:29:45 +01:00
Kody pocztowe
=============
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy wydobyć z kodu pocztowego kod miasta (2 pierwsze
cyfry). Jeśli napis nie jest kodem pocztowym, należy wypisać "<NONE>".
Zakładamy, że kod pocztowy składa się z 2 cyfr, minusa i 3 cyfr. Jeśli
napis nie spełnia podanych warunków, należy wypisać "<NONE>".
For each string, extract the postal code of a city (2 first digits).
If the string is not a postal code, you should print "<NONE>".
We assume that the postal code consists of 2 digits, minus character, and 3 digits.
If the string doesn't fulfill the condition, you should print "<NONE>".
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 10 z resztą 2.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 10 is 2.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 2/10