jfz-2023-s473555/TaskE20/description.txt

37 lines
1.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-11-27 12:29:45 +01:00
Numer telefonu
==============
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy wydobyć zadany napis jest numerem telefonu.
Zakładamy, że numer telefonu składa się z dwóch cyfr opcjonalnie
poprzedzonych zerem, po których następuje spacja i 7 cyfr w formacie
N-NNN-NNN. Jeśli napis nie spełnia podanych warunków, należy wypisać
"<NONE>".
For each string, extract a phone number. We assume, that the phone
number consists of two digits (optionally prefixed by zero), followed
by space and 7 digits in N-NNN-NNN format. If the string does
not fulfill the condition, print "<NONE>".
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 27 z resztą 20.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 27 is 20.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 20/27