jfz-2023-s473555/TaskE37/description.txt

38 lines
1.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-12-11 11:41:28 +01:00
Numer kierunkowy
================
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy wydobyć numer kierunkowy z numeru telefonu.
Zakładamy, że numer kierunkowy jest dwucyfrowy, musi być poprzedzony zerem
lub plusem. Pozostała część numeru to 7 cyfr zapisanych w postaci N-NNN-NNN
bądź NNN-NN-NN. Jeśli napis nie spełnia podanych warunków, należy wypisać
"<NONE>".
For each string, extract an area code from the phone number.
We assume, that the phone number is two digits, is preceded by zero or plus.
The rest of the phone number is 7 digits written in N-NNN-NNN
or NNN-NN-NN form.
If the string does not fulfill the condition, you should print "<NONE>".
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 7 z resztą 2.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 7 is 2.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 2/7