jfz-2023-s473555/TaskE38/description.txt

41 lines
1.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-12-11 11:41:28 +01:00
Numer domu
==========
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy wydobyć numer domu z adresu. Zakładamy, że adres
składa się ze skrótu "ul.", "os." bądź "al.", z nazwy ulicy, numeru domu i
opcjonalnego numeru mieszkania (oddzielonego od numeru domu ukośnikiem bądź
napisem " m. "). Nazwa ulicy składa się z co najmniej 2 liter (łącznie z
polskimi znakami), zaczyna się wielką literą. Jeśli napis nie spełnia
podanych warunków, należy wypisać "<NONE>".
For each string, you should extract the building number from the address.
We assume, that the address consists of the abbreviation "ul.", "os.' or "al."
street name, building name, and an optional number of apartment number
(separated from building number by a slash or " m. ". The street number
consists of at least 2 letters (including polish letters), starting with
the capital letter.
If the string does not fulfill the condition, you should print "<NONE>".
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 7 z resztą 3.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 7 is 3.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 3/7