jfz-2023-s473555/TaskE42/description.txt

40 lines
1.7 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-12-11 11:41:28 +01:00
Big "NO!"
=========
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy sprawdzić, czy zadany napis to "NIE" lub "NO", w
którym odpowiednio "E" bądź "O" występuję co najmniej 6 razy, po czy
występują co najmniej 3 wykrzykniki. Zob.
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/BigNo
Jeśli napis spełnia tak określony warunek, należy wypisać na
standardowym wyjściu 'yes', w przeciwnym razie — 'no'.
For each string check, if the string is "NIE" or "NO",
where "E" or "O" occurs at least 6 times, followed by at least 3
exclamation marks. Check
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/BigNo
If the string fulfills the condition, you should print 'yes' on the standard output and 'no' otherwise.
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 7 z resztą 0.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 7 is 0.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 0/7