Update README.md

This commit is contained in:
Jacek Kałużny 2023-10-30 14:23:44 +01:00 committed by HOME-VM-TOSCHOOL
parent f7e08d9514
commit bb7591f783
1 changed files with 0 additions and 344 deletions

344
README.md
View File

@ -23,347 +23,3 @@ W ten sposób będziemy aktualizować zadania co zajęcia.
Zadania robimy do końca soboty poprzedzającej zajęcia
Rozwiązanie zapisujemy w pliku run.py
## Zajęcia 2 Wyrażenia regularne
Dokumentacja wyrażeń regularnych w python3: https://docs.python.org/3/library/re.html
### Podstawowe funkcje
search - zwraca pierwsze dopasowanie w napisie
findall - zwraca listę wszystkich dopasowań (nienakładających się na siebie)
match - zwraca dopasowanie od początku string
To tylko podstawowe funkcje, z których będziemy korzystać. W dokumentacji opisane są wszystkie.
### Obiekt match
```
import re
answer = re.search('na','banan')
print(answer)
print(answer.start())
print(answer.end())
print(answer.group())
answer = re.search('na','kabanos')
print(answer)
type(answer)
if answer:
print(answer.group())
else:
pass
```
### Metaznaki
- [] - zbiór znaków
- . - jakikolwiek znak
- ^ - początek napisu
- $ - koniec napisu
- ? - znak występuje lub nie występuje
- \* - zero albo więcej pojawień się
- \+ - jeden albo więcej pojawień się
- {} - dokładnie tyle pojawień się
- | - lub
- () - grupa
- \ -znak ucieczki
- \d digit
- \D nie digit
- \s whitespace
- \S niewhitespace
### Flagi
Można użyć specjalnych flag, np:
`re.search('ma', 'AlA Ma KoTa', re.IGNORECASE)`.
### Przykłady (objaśnienia na laboratoriach)
Do nauki lepiej użyć pythona w wersji interaktywnej, a najlepiej ipython.
```
import re
text = 'Ala ma kota i hamak, oraz 150 bananów.'
re.search('ma',text)
re.match('ma',text)
re.match('Ala ma',text)
re.findall('ma',text)
re.findall('[mn]a',text)
re.findall('[0-9]',text)
re.findall('[0-9abc]',text)
re.findall('[a-z][a-z]ma[a-z]',text)
re.findall('[a-zA-Z][a-zA-Z]ma[a-zA-z0-9]',text)
re.findall('\d',text)
re.search('[0-9][0-9][0-9]',text)
re.search('[\d][\d][\d]',text)
re.search('\d{2}',text)
re.search('\d{3}',text)
re.search('\d+',text)
re.search('\d+ bananów',text)
re.search('\d* bananów','Ala ma dużo bananów')
re.search('\d* bananów',text)
re.search('ma \d? bananów','Ala ma 5 bananów')
re.search('ma ?\d? bananów','Ala ma bananów')
re.search('ma( \d)? bananów','Ala ma bananów')
re.search('\d+ bananów','Ala ma 10 bananów albo 20 bananów')
re.search('\d+ bananów$','Ala ma 10 bananów albo 20 bananów')
text = 'Ala ma kota i hamak, oraz 150 bananów.'
re.search('\d+ bananów',text)
re.search('\d+\sbananów',text)
re.search('kota . hamak',text)
re.search('kota . hamak','Ala ma kota z hamakiem')
re.search('kota .* hamak','Ala ma kota lub hamak')
re.search('\.',text)
re.search('kota|psa','Ala ma kota lub hamak')
re.findall('kota|psa','Ala ma kota lub psa')
re.search('kota (i|lub) psa','Ala ma kota lub psa')
re.search('mam (kota).*(kota|psa)','Ja mam kota. Ala ma psa.').group(0)
re.search('mam (kota).*(kota|psa)','Ja mam kota. Ala ma psa.').group(1)
re.search('mam (kota).*(kota|psa)','Ja mam kota. Ala ma psa.').group(2)
```
### Przykłady wyrażenia regularne 2 (objaśnienia na laboratoriach)
#### ^
```
re.search('[0-9]+', '123-456-789')
re.search('[^0-9][0-9]+[^0-9]', '123-456-789')
```
#### cudzysłów
'' oraz "" - oznaczają to samo w pythonie
' ala ma psa o imieniu "Burek"'
" ala ma psa o imieniu 'Burek' "
' ala ma psa o imieniu \'Burek\' '
" ala ma psa o imieniu \"Burek\" "
#### multiline string
#### raw string
przy raw string znaki \ traktowane są jako zwykłe znaki \
chociaż nawet w raw string nadal są escapowane (ale wtedy \ pozostają również w stringu bez zmian)
https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html
dobra praktyka - wszędzie escapować
```
'\\'
print('\\')
r'\\'
print(r'\\')
print("abcd")
print("ab\cd")
print(r"ab\cd")
print("ab\nd")
print(r"ab\nd")
print("\"")
print(r"\"")
print("\")
print(r"\")
re.search('\\', r'a\bc')
re.search(r'\\', r'a\bc')
re.search('\\\\', r'a\bc')
```
#### RE SUB
```
re.sub(pattern, replacement, string)
re.sub('a','b', 'ala ma kota')
```
#### backreferencje:
```
re.search(r' \d+ \d+', 'ala ma 41 41 kota')
re.search(r' \d+ \d+', 'ala ma 41 123 kota')
re.search(r' (\d+) \1', 'ala ma 41 41 kota')
re.search(r' (\d+) \1', 'ala ma 41 123 kota')
```
#### lookahead ( to sa takie assercje):
```
re.search(r'ma kot', 'ala ma kot')
re.search(r'ma kot(?=[ay])', 'ala ma kot')
re.search(r'ma kot(?=[ay])', 'ala ma kotka')
re.search(r'ma kot(?=[ay])', 'ala ma koty')
re.search(r'ma kot(?=[ay])', 'ala ma kota')
re.search(r'ma kot(?![ay])', 'ala ma kot')
re.search(r'ma kot(?![ay])', 'ala ma kotka')
re.search(r'ma kot(?![ay])', 'ala ma koty')
re.search(r'ma kot(?![ay])', 'ala ma kota')
```
#### named groups
```
r = re.search(r'ma (?P<ilepsow>\d+) kotow i (?P<ilekotow>\d+) psow', 'ala ma 100 kotow i 200 psow')
r.groups()
r.groups('ilepsow')
r.groups('ilekotow')
```
#### re.split
```
('a,b.c,d').split(',')
('a,b.c,d').split(',')
('a,b.c,d').split(',.')
re.split(r',', 'a,b.c,d')
re.split(r'[.,]', 'a,b.c,d')
```
#### \w word character
```
\w - matchuje Unicod word character , jeżeli flaga ASCII to [a-zA-Z0-9_]
\w - odwrotne do \W, jezeli flaga ASCI to [^a-zA-Z0-9_]
re.findall(r'\w+', 'ala ma 3 koty.')
re.findall(r'\W+', 'ala ma 3 koty.')
```
#### początek albo koniec słowa | word boundary
```
re.search(r'\bkot\b', 'Ala ma kota')
re.search(r'\bkot\b', 'Ala ma kot')
re.search(r'\bkot\b', 'Ala ma kot.')
re.search(r'\bkot\b', 'Ala ma kot ')
re.search(r'\Bot\B', 'Ala ma kot ')
re.search(r'\Bot\B', 'Ala ma kota ')
```
#### MULTILINE
```
re.findall(r'^Ma', 'Ma kota Ala\nMa psa Jacek')
re.findall(r'^Ma', 'Ma kota Ala\nMa psa Jacek', re.MULTILINE)
```
#### RE.COMPILE
## zajęcia 6
instalacja https://pypi.org/project/google-re2/
### DFA i NDFA
```
import re2 as re
n = 50
regexp = "a?"*n+"a"*n
s = "a"*n
re.match(regexp, s)
```
```
re.match(r"(\d)abc\1", "3abc3") # re2 nie obsługuje backreferencji
```
re2 max memory - podniesienie limitu
time # mierzenie czasu działania
gdyby ktoś chciał poczytać więcej:
https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
### UTF-8
```
c = ""
ord(c)
chr(8459)
8* 16**2 + 0 * 16**(1) + 0*16**(0)
15*16**3 + 15* 16**2 + 15 * 16**(1) + 15*16**(0)
```
```
xxd -b file
xxd file
```
termin oddawania zadań - 15. listopada
## Zajęcia 7
https://www.openfst.org/twiki/bin/view/GRM/Thrax
https://www.cs.jhu.edu/~jason/465/hw-ofst/hw-ofst.pdf
Wszystkie zadania proszę robić na wzór `TaskH00`. Proszę umieszczać gramatykę w pliku `grammar.grm` oraz
opisywać finalną regułę nazwą `FinalRule`.
## KOLOKWIUM
Operatory, obowiązujące na kolokwium
====================================
* kwantyfikatory `-` `*` `+` `?` `{n}` `{n,}` `{n, m}`
* alternatywa — `|`
* klasy znaków — `[...]`
* zanegowane klasy znaków — `[^...]`
* dowolny znak — `.`
* unieważnianie znaków specjalnych — \
* operatory zakotwiczające — `^` `$`
Na kolokwium do każdego z 4 pytań będą 3 podpunkty. Na każdy podpunkt odpowiadamy TAK/NIE. Czas trwania to 15 minut.
- zawsze daszek i dolar
- nie bierzemy pod uwagę capturing (jeżeli są pytania o równoważne)
- proponuję wydrukować cały test w wersji bez opdowiedzi i sprawdzać
Do zaliczenia należy zdobyć conajmniej 10 punktów.