jfz-2023-s473555/TaskE15/description.txt
2023-11-27 12:29:45 +01:00

41 lines
1.7 KiB
Plaintext

Wynik-zwycięstwo
================
Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Dla każdego napisu należy sprawdzić, czy napis reprezentuje wynik meczu
piłkarskiego (dwie liczby oddzielone dwukropkiem bądź minusem), przy czym
pierwsza liczba jest większa od drugiej. Maksymalna liczba bramek
zwycięskiej drużyny wynosi 11.
Jeśli napis spełnia tak określony warunek, należy wypisać na
standardowym wyjściu 'yes', w przeciwnym razie — 'no'.
For each string, check if the given string stands for
a soccer match result (two numbers separated by colon or minus character).
The first number should be greater than the second.
The maximum number of leading team is 11.
If the string fulfills the condition, you should print 'yes' on the
standard output and 'no' otherwise.
UWAGA! Zadanie przeznaczone dla studentów, których numer indeksu
dzieli się przez 27 z resztą 15.
Attention. The task is for students whose students id remainder of the division by 27 is 15.
POINTS: 1
DEADLINE: 2021-12-04 23:59:59
REMAINDER: 15/27