jfz-2023-s473555/TaskF05/description.txt
2023-12-11 11:42:57 +01:00

23 lines
1.0 KiB
Plaintext

Napisać program, który wczytuje kolejne wiersze ze standardowego
wejścia i analizuje każdy wiersz (bez znaku końca wiersza). Należy w
jak największym stopniu wykorzystać wyrażenia regularne (np. nie wolno
użyć negacji jako operacji w danym języku programowania, jeśli da się
to wyrazić w samym wyrażeniu regularnym). Tam, gdzie to możliwe należy
użyć pojedynczego wyrażenia regularnego.
Write a program, which loads consecutive lines from standard input
and analyze every line (with no newline character). You should
use regular expressions to the greatest extent possible (e.g. you
can not use negation in the programming language if it is
possible to express the same in regular expression). Wherever possible,
use one regular expression.
Write the input line with the third word changed to "xxx" string.
The number of "x" in the "xxx" string should be the same as the
the number of characters in the input string.
In this task, a word means a string of "\w" metacharacters.
POINTS: 2
DEADLINE: 2020-12-18 23:59:59