Poprawki do IUM_03

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-23 17:22:49 +01:00
parent c08e1097f5
commit 96b7518fbe
2 changed files with 11 additions and 10 deletions

View File

@ -4,7 +4,14 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Ciągła integracja \n",
"# System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Ciągła integracja \n",
" - Jest to praktyka rozwoju projektów informatycznych polegająca na bardzo częstym włączaniu nowych zmian do głównej gałęzi (branch)\n",
" - Dzięki jej stosowaniu nie dochodzi do konfliktów przy łączeniu (mergowaniu) gałęzi rozwojowej (feature branch) z główną (master)\n",
" - Żeby stosować tę technikę, zmiany muszą być za każdym razem przetestowane, we wspólnym środowisku, tak, żeby działały u innych deweloperów\n",
@ -110,7 +117,8 @@
"source": [
"## Dokumentacja\n",
"- https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/\n",
"- \"Pipeline syntax\" na stronie każdego projektu, np: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/"
"- \"Pipeline syntax\" na stronie każdego projektu, np: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/\n",
"- Znaki zapytania <img style=\"height: 16px;\" src=\"IUM_03/help.png\"/> (W konfiguracji joba oraz w \"Pipeline Syntax\")"
]
},
{
@ -307,7 +315,7 @@
" ```\n",
" - Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce \"Parameters\" każdego build-a, np. [tutaj](http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/parameters/)\n",
" - konstukcja `withEnv` w Jenkinsfile, pozwala wywołać wszystkie otoczone nią polecenia z wyeksportowanymi wartościami zmiennych systemowych. Pozwala to np. przekazać wartości parametrów zadania Jenkinsowego do shella (poleceń wywoływanych z `sh`). \n",
" - ten sam rezultat co przy wykorzystaniu `withEnv` możnaby osiągnąć wywołując: `sh \"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list`, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki\n",
" - ten sam rezultat co przy wykorzystaniu `withEnv` można by osiągnąć wywołując: `sh \"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list`, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki\n",
" - Poniżej przykładowy projekt, który pokazuje jak wywołać Kaggle CLI używając hasła podanego w parametrach zadania:\n",
" \n",
"http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/kaggle-CLI-example/\n",
@ -387,13 +395,6 @@
" - Skrypt powinien zapisywać wyniki swojego działania do pliku\n",
" 4. Plik powstały w kroku 3. należy archiwizować (krok \"archiveArtifacts\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {

BIN
IUM_03/help.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 763 B