Merge pull request 'Update 2023' (#45) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master

Reviewed-on: #45
This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2023-05-24 13:46:12 +02:00
commit b650e23073

View File

@ -35,11 +35,11 @@
"id": "35d3630d",
"metadata": {},
"source": [
"## Introduction\n",
"# Introduction\n",
"\n",
"- Uczenie maszynowe i jego zastosowania to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki\n",
"- Żeby nadążyć za jej rozwojem musimy czytać artykuły naukowe\n",
"- A jeśli nasza praca ma charakter badawczy, to warto taki artykuł napisać i opublikować\n",
"- A jeśli nasza praca ma charakter badawczy, to warto efekty naszej pracy od zebrać w postaci artykułu i opublikować\n",
"- Nasz pracodawca może od nas tego wymagać lub przynajmniej zachęcać\n",
"- Dlatego zapoznamy się z:\n",
"1. Strukturą artykułu naukowego\n",
@ -51,7 +51,7 @@
"id": "1033fc4d",
"metadata": {},
"source": [
"### Related work\n",
"# Related work\n",
"\n",
"Jak napisać artykuł naukowy z dziedziny ML:\n",
"- http://www.isle.org/~langley/papers/craft.ml2k.pdf / https://icml.cc/Conferences/2002/craft.html\n",
@ -68,7 +68,7 @@
"id": "2c7eb238",
"metadata": {},
"source": [
"## Methods"
"# Methods"
]
},
{
@ -85,8 +85,7 @@
"\n",
"0. Abstrakt (**A**bstract) - Dlaczego, jak, \n",
"1. Wprowadzenie (**I**ntroduction) - \"Dlaczego?\"\n",
" \n",
" 1.1 Related work - \"Kontekst naukowy\"\n",
" 1. Related work - \"Kontekst naukowy\"\n",
"2. Metody (**M**ethod) - \"Jak?\"\n",
"3. Wyniki (**R**esults) - \"Co?\"\n",
"4. Wnioski (**D**iscussion/Conclusions) - \"Interpretacja wyników\""
@ -132,6 +131,7 @@
"source": [
"#### Wprowadzenie\n",
" - Kontekst badań\n",
" - Od ogółu do szczegółu\n",
" - Motywacja\n",
" - Co chcemy właściwie zbadać - sformułowanie hipotezy badawczej"
]
@ -146,7 +146,7 @@
" - Co zrobiono przed nami\n",
" - Musimy się do tego odnieść w dalszej części i zaznaczyć co nasze badania wnoszą nowego do dziedziny\n",
" - Cytujemy najważniejsze prace\n",
" - Najlepiej zaczącć szeroko i w przeszłości i stopniowo przechodzili do coraz nowszych i bardziej szczegółowych badań, bliżej związanych z tematyką poruszaną w naszym artykule."
" - Najlepiej zacząć szeroko i w przeszłości i stopniowo przechodzili do coraz nowszych i bardziej szczegółowych badań, bliżej związanych z tematyką poruszaną w naszym artykule."
]
},
{
@ -193,7 +193,7 @@
"id": "4753cf22",
"metadata": {},
"source": [
"### Latex\n",
"## Latex\n",
"\n",
"- LaTeX (wym. *Latech*) to system składu tekstu\n",
"- Najbardziej popularny w dziedzinach technicznych\n",
@ -408,6 +408,17 @@
" - intagracja z Git/GitHub"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "58d780a2",
"metadata": {},
"source": [
"## arXiv.org\n",
" - https://arxiv.org/\n",
" - baza artykułów, uporządkowanych według kategorii\n",
" - umożliwia samodzielne opublikowanie artykułu jeszcze przed wysłaniem go do czasopisma/na konferencję. Artykuły tam dostępne nie są recenzowane, ale jest to sposób na otrzymanie feedbacku od społeczności poza oficjalnym procesem publikacyjnym."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e1822b3c",
@ -437,11 +448,11 @@
}
},
"source": [
"## Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt]\n",
"### Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt][2023-06-14]\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science\n",
"2. Używając szablonu Latex udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2022SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/Zapisy%20zbiory%20danych.xlsx?d=wb3e003a2d1364e88871c4bf951f13e88&csf=1&web=1&e=cXzeeV) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=RT11aP) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",
"4. Artykuł musi zawierać co najmniej:\n",
" - 6 niepustych sekcji (abstract, introduction, related work, method, results, conclusions)\n",
" - jedną tabelkę (np. opisującą dane lub wyniki)\n",
@ -449,6 +460,7 @@
" - 5 cytowań (można np. zacytować artykuły opisujące użytą metodę, zbiory danych, narzędzia. Zazwyczaj popularne biblioteki, datasety podają w README jak należy je cytować)\n",
" - 1 wzór matematyczny\n",
"5. Artykuł powinien być zgodny z wytycznymi konferencji dotyczącymi formy artykułów (oczywiście poza liczbą stron)\n",
"6. Na przedostatnich i ostatnich zajęciach będą Państwo prezentować artykuł i wtedy też zostanie on oceniony\n",
" \n",
"\n",
"Zapewne w napisanym artykule nie opiszą państwo niczego nowatorskiego i wartego publikacji - tutaj udajemy, że zastosowaliśmy metodę po raz pierwszy, osiągnęliśmy nieosiągalne dotąd wyniki itp. Liczy się forma i struktura pracy. Można dodać komentarz wyjaśniający prawdziwy cel artykuły w sekcji/przypisie \"Disclaimer\", żeby nikt Państwa nie posądzał o pisanie nieprawdy.\n",
@ -471,7 +483,7 @@
"metadata": {
"celltoolbar": "Slideshow",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -485,7 +497,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.4"
"version": "3.9.16"
}
},
"nbformat": 4,