pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

3. Jenkins

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-03-20 15:10:05 +01:00
parent 7459afcb03
commit 12bc89369a
1 changed files with 13 additions and 19 deletions

View File

@ -8,14 +8,8 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 3. <i>System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"<h2> 3. <i>System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins</i> [laboratoria]</h2> "
]
},
{
@ -277,7 +271,7 @@
" steps {\n",
" //Wypisz wartość parametru w konsoli (To nie jest polecenie bash, tylko groovy!)\n",
" echo \"INPUT_TEXT: ${INPUT_TEXT}\"\n",
" //Wywołaj w konsoli komendę \"figlet\", która generuje ASCI-art\n",
" //Wywołaj w konsoli komendę \"figlet\", która generuje ASCII-art\n",
" sh \"figlet \\\"${INPUT_TEXT}\\\" | tee output.txt\"\n",
" }\n",
" }\n",
@ -468,18 +462,18 @@
" - możesz wygenerować potrzebny kod za pomocą generatorów w \"Pipeline Syntax\")\n",
" - dodaj paremetr typu \"Build selector for Copy artifact\", w którym będziesz mógł ustalić z którego builda zadania s123456-create-dataset chcesz skopiować artefakt. Wartość tego parametru będziesz musiał przekazać jako parametr `which build` -> \"Specified by a build parameter\"\n",
" - przykładowy kod copyArtifact:\n",
" ```groovy\n",
" copyArtifacts fingerprintArtifacts: true, projectName: 'MY_PROJECT', selector: buildParameter('BUILD_SELECTOR')\n",
" ```\n",
"\n",
" copyArtifacts fingerprintArtifacts: true, projectName: 'MY_PROJECT', selector: buildParameter('BUILD_SELECTOR')\n",
"\n",
" - przykładowy kod definicji parametru:\n",
" ```groovy\n",
" properties([parameters([\n",
" buildSelector(\n",
" defaultSelector: lastSuccessful(),\n",
" description: 'Which build to use for copying artifacts',\n",
" name: 'BUILD_SELECTOR')\n",
" ])])\n",
" ```\n",
"\n",
" properties([parameters([\n",
" buildSelector(\n",
" defaultSelector: lastSuccessful(),\n",
" description: 'Which build to use for copying artifacts',\n",
" name: 'BUILD_SELECTOR')\n",
" ])])\n",
"\n",
" 3. Wywoła skrypt shella (krok \"sh: Shell Script\"). \n",
" - Domyślnie tutaj znajdzie się wywołanie naszego skryptu liczącego statystyki.\n",
" - Ze względu na brakujące zależności, na razie wystarczy, że ten skrypt będzie \"liczył\" ilość linii w wejściowym pliku (polecenie \"wc -l\"). \n",