pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja drugiego linku

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-03-13 12:29:36 +01:00
parent 5304c6deea
commit 7459afcb03
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -2012,7 +2012,7 @@
"- Skrypt możesz napisać w swoim ulubionym języku. Jedyne ograniczenie: ma działać pod Linuxem\n",
"- Wygodnie będzie stworzyć zeszyt Jupyter w tym celu (choć nie jest to konieczne)\n",
"- Stwórz na wydziałowym serwerze git (http://git.wmi.amu.edu.pl/) repozytorium \"ium_nrindeksu\" i umieść w nim stworzony skrypt\n",
"- Link do repozytorium wklej do arkusza ze zbiorami: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=4XgO7A"
"- Link do repozytorium wklej do arkusza ze zbiorami: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2024SL06-S4IN01-F01005LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Materiay%20z%20zaj/IUM-2024.xlsx?d=w23a1cad8c73a4fe183404d1b0671af36&csf=1&web=1&e=zUvrxN"
]
},
{