pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja dat zadań (lab. 6)

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-04-09 09:49:10 +02:00
parent a03d739fa4
commit 2b970fbe9e
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -179,7 +179,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie 1 [5 pkt] (termin: 2023-05-12)\n",
"## Zadanie 1 [5 pkt] (termin: 15 maja 2024)\n",
"1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-training\n",
" Projekt ten powinien przeprowadzać trenowanie modelu korzystając z kodu przygotowanego na poprzednich zajęciach. Trenowanie powinno odbywać się wewnątrz kontenera docker. [2 pkt]\n",
"2. Projekt powinien odpalać się automatycznie po zakończonym budowaniu projektu s123456-create-dataset i kopiować z niego zbiór danych [1 pkt]\n",
@ -196,7 +196,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie 2 [15 pkt] (termin: 2023-05-12)\n",
"## Zadanie 2 [15 pkt] (termin: 15 maja 2024)\n",
"1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-evaluation.eg\n",
" Projekt ten będzie przeprowadzał ewaluację modelu stworzonego w s123456-training na danych ze zbioru testującego [1 pkt]\n",
"2. Ewaluacja polega na:\n",