This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-05-16 12:13:09 +02:00
parent 8e7fc82ec1
commit 3bafb6109d
3 changed files with 22 additions and 7 deletions

View File

@ -1606,7 +1606,10 @@
" - parametry, z którymi wywołany był trening\n",
" - powstały plik z modelem (jako artefakt)\n",
" - kod źródłowy użyty do przeprowadzenia treningu\n",
" - wyniki (np. ostateczny loss albo wyniki ewaluacji)\n",
" - metryki\n",
" \n",
"Jako nazwę eksperymentu użyj swojego numeru indeksu tak, żebyś mogła/mógł je odnaleźć w Omniboard\n",
"\n",
"2. Wykorzystaj 2 obserwatory [5pkt]: \n",
" - MongoObserver, skorzytaj nastęþującego URL: `mongodb://admin:IUM_2021@172.17.0.1:27017` (będziesz mógł przeglądać wyniki na http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:9000/sacred)\n",
" - FileObserver - zapisane pliki zarchiwizuj na Jenkinsie jako jego artefakty\n"

View File

@ -1424,7 +1424,7 @@
" - Python: `mlflow.set_tracking_uri(\"http://172.17.0.1:5000\")`\n",
" - CLI: `export MLFLOW_TRACKING_URI=http://172.17.0.1:5000`\n",
" \n",
"- Żeby klient MLflow działający w kontenerze docker mógł zapisywać i pdczytywać artefakty, muszą Państwo podmonotwać katalog `/tmp/mlruns`. Można to zrobić za pomocą flagi `-v`, którą można przekazać tak, jak pokazano tutaj: https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/docker/#caching-data-for-containers\n",
"- Żeby klient MLflow działający w kontenerze docker mógł zapisywać i pdczytywać artefakty, muszą Państwo podmonotwać katalog `/tmp/mlruns` i `/mlruns` (ten drugi po to, żeby po restarcie serwera katalog nie został wyczyszczony)\n",
"- Proszę ustawić nazwę eksperymentu na numer indeksu, dzięki temu każdy z Państwa będzie widział swoje eksperymenty oddzielnie:\n",
"`mlflow.set_experiment(\"s123456\")`"
]

View File

@ -13,7 +13,7 @@
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 9. <i>Środowiska wirtualne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
@ -173,7 +173,7 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "26f253cb",
"id": "a8aca05d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
@ -189,8 +189,18 @@
" - środowiskami (jak venv)\n",
" - paczkami i zależnościami (jak pip)\n",
"\n",
"Dokumentacja: https://docs.conda.io/en/latest/\n",
"\n",
"Dokumentacja: https://docs.conda.io/en/latest/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "26f253cb",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Różnice między Conda a venv [źródło](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/concepts/environments.html#virtual-environments):\n",
" - Dowolna wersja Python w Conda (inna niż systemowa)\n",
" - Conda zarządza też zależnościami innymi niż Pythonowe\n",
@ -220,6 +230,8 @@
" - Zawiera narzędzi GUI [Anaconda Navigator](https://docs.anaconda.com/anaconda/navigator/) (można je doinstalować do Miniconda)\n",
" - zawiera to co Miniconda +:\n",
" - Ponad 1500 preinstalowanych pakietów, głównie \"naukowych\", m.in.: SciPy, NumPy, Jupyter, scikit-learn, Pandas\n",
" - bezpłatna dla użytkowników indywidualnych, małych firm i orgranizacji non-profit (\"Anaconda distribution\")\n",
" - płatna dla dużych firm (+200 osób i instytucji rządowych (\"Anaconda Proferssional\")\n",
" "
]
},
@ -1745,7 +1757,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
"version": "3.6.9"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"