This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-06-04 10:43:21 +02:00
parent f71ee58f66
commit 58a37e73e4
4 changed files with 17 additions and 47 deletions

View File

@ -184,8 +184,7 @@
" Projekt ten powinien przeprowadzać trenowanie modelu korzystając z kodu przygotowanego na poprzednich zajęciach. Trenowanie powinno odbywać się wewnątrz kontenera docker. [2 pkt]\n",
"2. Projekt powinien odpalać się automatycznie po zakończonym budowaniu projektu s123456-create-dataset i kopiować z niego zbiór danych [1 pkt]\n",
"3. Po zakończeniu trenowania powstały model powinien zostać zarchiwizowany [1 pkt]\n",
"<!--4. Trenowanie modelu potrafi zająć bardzo dużo czasu. Sprawdzanie co 10 minut, czy już się zakończyło, to zły pomysł. Dodaj powiadomienie (wysyłane przez email na Teamsowy kanał \"Powiadomienia z Jenkins\") o zakończonym jobie zawierające rezultat (Status builda - successfull, failed, aborted itd) [1 pkt]-->\n",
"5. Dodaj parametr umożliwiający przekazanie do skryptu trenującego parametrów trenowania. Najprościej zrobić to dodając parametr typu String i doklejać jego wartość do wywołania skryptu trenującego. [1 pkt]"
"4. Dodaj parametr umożliwiający przekazanie do skryptu trenującego parametrów trenowania. Najprościej zrobić to dodając parametr typu String i doklejać jego wartość do wywołania skryptu trenującego. [1 pkt]"
]
},
{

View File

@ -98,7 +98,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"execution_count": 1,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -23,7 +23,7 @@
}
},
"source": [
"# Abstract\n",
"## Abstract\n",
"- Umiejętność pisania artykułu naukowego może okazać się przydatna dla osób zajmujących się uczeniem maszynowym.\n",
"- Zastosowanie klarownej struktury dokumentu ułatwia jego odbiór jak i tworzenie.\n",
"- LaTeX + Overleaf jaka narzędzia do składu artykułu"
@ -38,7 +38,7 @@
}
},
"source": [
"# Introduction\n",
"## Introduction\n",
"\n",
"- Uczenie maszynowe i jego zastosowania to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki\n",
"- Żeby nadążyć za jej rozwojem musimy czytać artykuły naukowe\n",
@ -58,7 +58,7 @@
}
},
"source": [
"# Related work\n",
"## Related work\n",
"\n",
"Jak napisać artykuł naukowy z dziedziny ML:\n",
"- http://www.isle.org/~langley/papers/craft.ml2k.pdf / https://icml.cc/Conferences/2002/craft.html\n",
@ -79,7 +79,7 @@
}
},
"source": [
"# Methods"
"## Methods"
]
},
{
@ -240,9 +240,9 @@
}
},
"source": [
"## Latex\n",
"### LaTeX\n",
"\n",
"- LaTeX (wym. *Latech*) to system składu tekstu\n",
"- LaTeX (wym. *latech*) to system składu tekstu\n",
"- Najbardziej popularny w dziedzinach technicznych\n",
"- https://www.latex-project.org//\n",
"- Podejście [WYSIWYM](https://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM)(\"What you see is what you mean\") w przeciwieństwie do WYSIWIG (What you see is what you get - przykład: Word).\n",
@ -262,7 +262,7 @@
}
},
"source": [
"### Struktura\n",
"#### Struktura\n",
"```latex\n",
"\n",
"\\documentclass[conference]{IEEEtran}\n",
@ -454,7 +454,7 @@
}
},
"source": [
"## Overleaf \n",
"### Overleaf \n",
" - Overlaf to serwis/aplikacja webowa umożliwiająca edycję i kompilację dokumentów Latexa on-line, w przeglądarce\n",
" - https://www.overleaf.com/\n",
" - Działa od ręki, bez potrzeby konfiguracji, instalacji pakietów itp.\n",
@ -472,7 +472,7 @@
}
},
"source": [
"## arXiv.org\n",
"### arXiv.org\n",
" - https://arxiv.org/\n",
" - baza artykułów, uporządkowanych według kategorii\n",
" - umożliwia samodzielne opublikowanie artykułu jeszcze przed wysłaniem go do czasopisma/na konferencję. Artykuły tam dostępne nie są recenzowane, ale jest to sposób na otrzymanie feedbacku od społeczności poza oficjalnym procesem publikacyjnym."
@ -487,23 +487,9 @@
}
},
"source": [
"### JupyterBook\n",
"https://jupyterbook.org/en/stable/intro.html\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ceef2f3f",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### The Turing Way\n",
"*The Turing Way handbook to reproducible, ethical and collaborative data science*\n",
"\n",
"https://the-turing-way.netlify.app/welcome.html"
"### Materiały pomocnicze\n",
"* JupyterBook: https://jupyterbook.org/en/stable/intro.html\n",
"* The Turing Way: https://the-turing-way.netlify.app/welcome.html\n"
]
},
{
@ -515,10 +501,10 @@
}
},
"source": [
"### Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt][2023-06-07] (zmiana terminu!)\n",
"## Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt] - 19 czerwca 2024\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science\n",
"2. Używając szablonu Latex udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"2. Używając szablonu LaTeX udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=RT11aP) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",
"4. Artykuł musi zawierać co najmniej:\n",
" - 6 niepustych sekcji (abstract, introduction, related work, method, results, conclusions)\n",
@ -527,9 +513,7 @@
" - 5 cytowań (można np. zacytować artykuły opisujące użytą metodę, zbiory danych, narzędzia. Zazwyczaj popularne biblioteki, datasety podają w README jak należy je cytować)\n",
" - 1 wzór matematyczny\n",
"5. Artykuł powinien być zgodny z wytycznymi konferencji dotyczącymi formy artykułów (oczywiście poza liczbą stron)\n",
"6. Na przedostatnich i ostatnich zajęciach będą Państwo prezentować artykuł i wtedy też zostanie on oceniony\n",
" \n",
"\n",
"Zapewne w napisanym artykule nie opiszą państwo niczego nowatorskiego i wartego publikacji - tutaj udajemy, że zastosowaliśmy metodę po raz pierwszy, osiągnęliśmy nieosiągalne dotąd wyniki itp. Liczy się forma i struktura pracy. Można dodać komentarz wyjaśniający prawdziwy cel artykuły w sekcji/przypisie \"Disclaimer\", żeby nikt Państwa nie posądzał o pisanie nieprawdy.\n",
" "
]

View File

@ -123,19 +123,6 @@
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/\n",
"2. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8af62811",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Zadanie\n",
"Brak ;) ale patrz nowy termin zadania z zajęć \"12. Publikacja\" (07.06.2023)"
]
}
],
"metadata": {