pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja zadania

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-29 08:23:27 +02:00
parent 7a8d52f353
commit f71ee58f66
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -1040,7 +1040,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadania [20 pkt] (termin: 5 czerwca 2024)\n",
"## Zadania [15 pkt.] (termin: 5 czerwca 2024)\n",
"1. Utwórz konto w serwisie GitHub (jeśli jeszcze nie masz)\n",
"2. Stwórz publiczne repozytorium. Link do niego wklej do kolumny *Link GitHub (Actions)* w arkuszu `IUM-2024.xlsx` [1 pkt]\n",
"3. Stwórz prosty *GitHub workflow*, który:\n",
@ -1048,8 +1048,8 @@
" - pobierze pliki z danymi uczącymi (pliki można po prostu dodać do repozytorium albo pobrać przez `wget` jeśli są publicznie dostępne) [2 pkt]\n",
" - będzie wywoływalny przez \"Workflow dispatch\" z parametrami uczenia [2 pkt]\n",
" - będzie się składał z co najmniej 2 zadań (*job*):\n",
" - uczenie modelu jako osobna akcja wykonana w Dockerze [8 pkt]\n",
" - ewaluacja modelu [6 pkt]"
" - uczenie modelu [5 pkt]\n",
" - ewaluacja modelu [4 pkt]"
]
}
],