pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Lab. 9 - zadanie - deadline

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-15 08:42:30 +02:00
parent 82bf3f7ec7
commit 5b43dbaa14
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -4745,6 +4745,7 @@
},
"source": [
"## Zadania [10pkt]\n",
"**Termin wykonania zadania: 22 maja 2024**\n",
"1. Zainstaluj Anaconda lub Miniconda na swoim komputerze\n",
"2. Stwórz środowisko zawierające wszystkie zależności wymagane przez stworzone na zajęciach skrypty/programy\n",
"3. Wyeksportuj środowisko do pliku `environment.yml` i dodaj ten plik do repozytorium"