pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-15 08:05:24 +02:00
parent a2e7fd33ba
commit 82bf3f7ec7
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -196,7 +196,7 @@
}
},
"source": [
"Różnice między Conda a venv [źródło](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/concepts/environments.html#virtual-environments):\n",
"Różnice między Conda a venv ([źródło](https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/concepts/environments.html#virtual-environments)):\n",
" - Dowolna wersja Python w Conda (inna niż systemowa)\n",
" - Conda zarządza też zależnościami innymi niż Pythonowe\n",
" - Paczki w PyPI (używane przez `pip`) pochodzą od ich autorów. Paczki w conda są  budowane przez conda albo społeczność conda-forge"