Zmiana punktów

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-05-23 10:01:41 +02:00
parent 107dc3301a
commit 67e14528bb

View File

@ -992,7 +992,7 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "d6319297",
"id": "9666e0ae",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
@ -1029,7 +1029,7 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "aa308597",
"id": "5e47dbd3",
"metadata": {},
"source": [
"Obsługiwane typy zdalnych lokalizacji (remotes): https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add#supported-storage-types\n",
@ -1611,10 +1611,10 @@
"## Zadania [15pkt]\n",
"1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]\n",
"2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [3pkt]\n",
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z \n",
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [6pkt]\n",
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [6pkt]"
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [4pkt]"
]
},
{
@ -1780,7 +1780,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"execution_count": 9,
"id": "5b2fa175",
"metadata": {
"slideshow": {
@ -1792,12 +1792,12 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[0m"
"/bin/bash: dvc: command not found\r\n"
]
}
],
"source": [
"!dvc remote modify --local ium_ssh_remote password [hasło takie jak do serwera MLflow (patrz MSTeams)]"
"!dvc remote modify --local ium_ssh_remote password #[hasło takie jak do serwera MLflow ]"
]
},
{