pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-21 14:24:34 +02:00
parent 5b43dbaa14
commit 734072a4ba
1 changed files with 218 additions and 5 deletions

View File

@ -45,7 +45,7 @@
" - śledzenie, porównywanie metryk i parametrów\n",
"- ściśle zintegowany z gitem\n",
"- działa niezależnie od używanego języka/bibliotek i systemu operacyjnego\n",
"- 5-minutowe wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=UbL7VUpv1Bs&t=197s"
"- 5-minutowe wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=UbL7VUpv1Bs"
]
},
{
@ -94,20 +94,233 @@
"source": [
"## Instalacja i inicjalizacja\n",
" - https://dvc.org/doc/install\n",
" - ```pip(x) install dvc``` albo:\n",
" - ```pip install dvc```\n",
" - ```pipx install dvc```\n",
" - ```conda install dvc```"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"execution_count": 1,
"id": "054c7a11",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting dvc\n",
" Downloading dvc-3.50.2-py3-none-any.whl (451 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m451.6/451.6 KB\u001b[0m \u001b[31m4.8 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: psutil>=5.8 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (5.9.8)\n",
"Collecting rich>=12\n",
" Downloading rich-13.7.1-py3-none-any.whl (240 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m240.7/240.7 KB\u001b[0m \u001b[31m9.1 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting pathspec>=0.10.3\n",
" Using cached pathspec-0.12.1-py3-none-any.whl (31 kB)\n",
"Collecting configobj>=5.0.6\n",
" Downloading configobj-5.0.8-py2.py3-none-any.whl (36 kB)\n",
"Collecting pydot>=1.2.4\n",
" Downloading pydot-2.0.0-py3-none-any.whl (22 kB)\n",
"Collecting platformdirs<4,>=3.1.1\n",
" Downloading platformdirs-3.11.0-py3-none-any.whl (17 kB)\n",
"Collecting funcy>=1.14\n",
" Downloading funcy-2.0-py2.py3-none-any.whl (30 kB)\n",
"Collecting attrs>=22.2.0\n",
" Using cached attrs-23.2.0-py3-none-any.whl (60 kB)\n",
"Collecting shtab<2,>=1.3.4\n",
" Downloading shtab-1.7.1-py3-none-any.whl (14 kB)\n",
"Collecting flatten-dict<1,>=0.4.1\n",
" Downloading flatten_dict-0.4.2-py2.py3-none-any.whl (9.7 kB)\n",
"Collecting kombu\n",
" Downloading kombu-5.3.7-py3-none-any.whl (200 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m200.2/200.2 KB\u001b[0m \u001b[31m7.6 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting hydra-core>=1.1\n",
" Downloading hydra_core-1.3.2-py3-none-any.whl (154 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m154.5/154.5 KB\u001b[0m \u001b[31m9.0 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting omegaconf\n",
" Downloading omegaconf-2.3.0-py3-none-any.whl (79 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m79.5/79.5 KB\u001b[0m \u001b[31m7.0 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting voluptuous>=0.11.7\n",
" Downloading voluptuous-0.14.2-py3-none-any.whl (31 kB)\n",
"Collecting dvc-objects\n",
" Downloading dvc_objects-5.1.0-py3-none-any.whl (33 kB)\n",
"Requirement already satisfied: colorama>=0.3.9 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (0.4.6)\n",
"Collecting dulwich\n",
" Downloading dulwich-0.22.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (979 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m979.1/979.1 KB\u001b[0m \u001b[31m8.3 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting celery\n",
" Downloading celery-5.4.0-py3-none-any.whl (425 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m426.0/426.0 KB\u001b[0m \u001b[31m8.4 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting pygtrie>=2.3.2\n",
" Downloading pygtrie-2.5.0-py3-none-any.whl (25 kB)\n",
"Collecting zc.lockfile>=1.2.1\n",
" Downloading zc.lockfile-3.0.post1-py3-none-any.whl (9.8 kB)\n",
"Collecting gto<2,>=1.6.0\n",
" Downloading gto-1.7.1-py3-none-any.whl (46 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m46.6/46.6 KB\u001b[0m \u001b[31m6.0 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting tabulate>=0.8.7\n",
" Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)\n",
"Collecting iterative-telemetry>=0.0.7\n",
" Downloading iterative_telemetry-0.0.8-py3-none-any.whl (10 kB)\n",
"Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (3.1.2)\n",
"Collecting networkx>=2.5\n",
" Using cached networkx-3.3-py3-none-any.whl (1.7 MB)\n",
"Collecting distro>=1.3\n",
" Downloading distro-1.9.0-py3-none-any.whl (20 kB)\n",
"Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4.63.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (4.66.2)\n",
"Collecting flufl.lock<8,>=5\n",
" Downloading flufl.lock-7.1.1-py3-none-any.whl (11 kB)\n",
"Collecting scmrepo<4,>=3.3.2\n",
" Downloading scmrepo-3.3.5-py3-none-any.whl (73 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m73.6/73.6 KB\u001b[0m \u001b[31m5.8 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting dvc-http>=2.29.0\n",
" Downloading dvc_http-2.32.0-py3-none-any.whl (12 kB)\n",
"Collecting grandalf<1,>=0.7\n",
" Downloading grandalf-0.8-py3-none-any.whl (41 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m41.8/41.8 KB\u001b[0m \u001b[31m3.2 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: packaging>=19 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (24.0)\n",
"Collecting dvc-task<1,>=0.3.0\n",
" Downloading dvc_task-0.4.0-py3-none-any.whl (21 kB)\n",
"Collecting dvc-studio-client<1,>=0.20\n",
" Downloading dvc_studio_client-0.20.0-py3-none-any.whl (16 kB)\n",
"Collecting dpath<3,>=2.1.0\n",
" Downloading dpath-2.1.6-py3-none-any.whl (17 kB)\n",
"Collecting fsspec\n",
" Downloading fsspec-2024.5.0-py3-none-any.whl (316 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m316.1/316.1 KB\u001b[0m \u001b[31m4.0 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting dvc-render<2,>=1.0.1\n",
" Downloading dvc_render-1.0.2-py3-none-any.whl (22 kB)\n",
"Collecting dvc-data<3.16,>=3.15\n",
" Downloading dvc_data-3.15.1-py3-none-any.whl (71 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m71.6/71.6 KB\u001b[0m \u001b[31m7.5 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting ruamel.yaml>=0.17.11\n",
" Downloading ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl (117 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m117.8/117.8 KB\u001b[0m \u001b[31m1.7 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting shortuuid>=0.5\n",
" Downloading shortuuid-1.0.13-py3-none-any.whl (10 kB)\n",
"Requirement already satisfied: requests>=2.22 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from dvc) (2.31.0)\n",
"Collecting tomlkit>=0.11.1\n",
" Downloading tomlkit-0.12.5-py3-none-any.whl (37 kB)\n",
"Requirement already satisfied: six in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from configobj>=5.0.6->dvc) (1.16.0)\n",
"Collecting sqltrie<1,>=0.11.0\n",
" Downloading sqltrie-0.11.0-py3-none-any.whl (17 kB)\n",
"Collecting diskcache>=5.2.1\n",
" Downloading diskcache-5.6.3-py3-none-any.whl (45 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m45.5/45.5 KB\u001b[0m \u001b[31m3.7 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting dictdiffer>=0.8.1\n",
" Downloading dictdiffer-0.9.0-py2.py3-none-any.whl (16 kB)\n",
"Collecting aiohttp-retry>=2.5.0\n",
" Downloading aiohttp_retry-2.8.3-py3-none-any.whl (9.8 kB)\n",
"Collecting click-didyoumean>=0.3.0\n",
" Downloading click_didyoumean-0.3.1-py3-none-any.whl (3.6 kB)\n",
"Requirement already satisfied: click<9.0,>=8.1.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (8.1.7)\n",
"Collecting click-plugins>=1.1.1\n",
" Downloading click_plugins-1.1.1-py2.py3-none-any.whl (7.5 kB)\n",
"Collecting vine<6.0,>=5.1.0\n",
" Downloading vine-5.1.0-py3-none-any.whl (9.6 kB)\n",
"Collecting click-repl>=0.2.0\n",
" Downloading click_repl-0.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)\n",
"Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (2024.1)\n",
"Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from celery->dvc) (2.9.0.post0)\n",
"Collecting billiard<5.0,>=4.2.0\n",
" Downloading billiard-4.2.0-py3-none-any.whl (86 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m86.7/86.7 KB\u001b[0m \u001b[31m5.0 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting atpublic>=2.3\n",
" Downloading atpublic-4.1.0-py3-none-any.whl (5.0 kB)\n",
"Collecting semver>=2.13.0\n",
" Downloading semver-3.0.2-py3-none-any.whl (17 kB)\n",
"Collecting pydantic!=2.0.0,<3,>=1.9.0\n",
" Downloading pydantic-2.7.1-py3-none-any.whl (409 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m409.3/409.3 KB\u001b[0m \u001b[31m9.7 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting typer>=0.4.1\n",
" Downloading typer-0.12.3-py3-none-any.whl (47 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m47.2/47.2 KB\u001b[0m \u001b[31m6.9 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: entrypoints in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gto<2,>=1.6.0->dvc) (0.4)\n",
"Collecting antlr4-python3-runtime==4.9.*\n",
" Downloading antlr4-python3-runtime-4.9.3.tar.gz (117 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m117.0/117.0 KB\u001b[0m \u001b[31m9.4 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25h Preparing metadata (setup.py) ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25hCollecting appdirs\n",
" Downloading appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)\n",
"Collecting filelock\n",
" Downloading filelock-3.14.0-py3-none-any.whl (12 kB)\n",
"Collecting amqp<6.0.0,>=5.1.1\n",
" Downloading amqp-5.2.0-py3-none-any.whl (50 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m50.9/50.9 KB\u001b[0m \u001b[31m7.9 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: PyYAML>=5.1.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from omegaconf->dvc) (6.0.1)\n",
"Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (2024.2.2)\n",
"Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (3.3.2)\n",
"Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (2.2.1)\n",
"Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from requests>=2.22->dvc) (3.6)\n",
"Collecting markdown-it-py>=2.2.0\n",
" Downloading markdown_it_py-3.0.0-py3-none-any.whl (87 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m87.5/87.5 KB\u001b[0m \u001b[31m5.5 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from rich>=12->dvc) (2.17.2)\n",
"Collecting ruamel.yaml.clib>=0.2.7\n",
" Downloading ruamel.yaml.clib-0.2.8-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.manylinux_2_24_x86_64.whl (526 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m526.7/526.7 KB\u001b[0m \u001b[31m8.4 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting pygit2>=1.14.0\n",
" Downloading pygit2-1.15.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (5.1 MB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m5.1/5.1 MB\u001b[0m \u001b[31m7.4 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m00:01\u001b[0m00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting asyncssh<3,>=2.13.1\n",
" Downloading asyncssh-2.14.2-py3-none-any.whl (352 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m352.5/352.5 KB\u001b[0m \u001b[31m1.2 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m00:01\u001b[0m00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: gitpython>3 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (3.1.43)\n",
"Requirement already satisfied: setuptools in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from zc.lockfile>=1.2.1->dvc) (59.6.0)\n",
"Collecting aiohttp\n",
" Downloading aiohttp-3.9.5-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (1.2 MB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m1.2/1.2 MB\u001b[0m \u001b[31m6.9 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m00:01\u001b[0m00:01\u001b[0mm\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: typing-extensions>=3.6 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from asyncssh<3,>=2.13.1->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (4.11.0)\n",
"Collecting cryptography>=39.0\n",
" Downloading cryptography-42.0.7-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl (3.8 MB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m3.8/3.8 MB\u001b[0m \u001b[31m8.4 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0mm\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: prompt-toolkit>=3.0.36 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from click-repl>=0.2.0->celery->dvc) (3.0.43)\n",
"Requirement already satisfied: gitdb<5,>=4.0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (4.0.11)\n",
"Collecting mdurl~=0.1\n",
" Downloading mdurl-0.1.2-py3-none-any.whl (10.0 kB)\n",
"Collecting pydantic-core==2.18.2\n",
" Downloading pydantic_core-2.18.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.1 MB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m2.1/2.1 MB\u001b[0m \u001b[31m7.3 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0ma \u001b[36m0:00:01\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting annotated-types>=0.4.0\n",
" Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)\n",
"Collecting cffi>=1.16.0\n",
" Using cached cffi-1.16.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (443 kB)\n",
"Collecting orjson\n",
" Downloading orjson-3.10.3-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (142 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m142.5/142.5 KB\u001b[0m \u001b[31m5.6 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hCollecting shellingham>=1.3.0\n",
" Downloading shellingham-1.5.4-py2.py3-none-any.whl (9.8 kB)\n",
"Collecting yarl<2.0,>=1.0\n",
" Using cached yarl-1.9.4-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (301 kB)\n",
"Collecting aiosignal>=1.1.2\n",
" Using cached aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)\n",
"Collecting frozenlist>=1.1.1\n",
" Using cached frozenlist-1.4.1-cp310-cp310-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (239 kB)\n",
"Collecting multidict<7.0,>=4.5\n",
" Using cached multidict-6.0.5-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (124 kB)\n",
"Collecting async-timeout<5.0,>=4.0\n",
" Using cached async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)\n",
"Collecting pycparser\n",
" Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)\n",
"\u001b[2K \u001b[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\u001b[0m \u001b[32m117.6/117.6 KB\u001b[0m \u001b[31m6.6 MB/s\u001b[0m eta \u001b[36m0:00:00\u001b[0m\n",
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: smmap<6,>=3.0.1 in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from gitdb<5,>=4.0.1->gitpython>3->scmrepo<4,>=3.3.2->dvc) (5.0.1)\n",
"Requirement already satisfied: wcwidth in ./venv/lib/python3.10/site-packages (from prompt-toolkit>=3.0.36->click-repl>=0.2.0->celery->dvc) (0.2.13)\n",
"Using legacy 'setup.py install' for antlr4-python3-runtime, since package 'wheel' is not installed.\n",
"Installing collected packages: pygtrie, funcy, dictdiffer, appdirs, antlr4-python3-runtime, zc.lockfile, voluptuous, vine, tomlkit, tabulate, shtab, shortuuid, shellingham, semver, ruamel.yaml.clib, pydot, pydantic-core, pycparser, platformdirs, pathspec, orjson, omegaconf, networkx, multidict, mdurl, grandalf, fsspec, frozenlist, flatten-dict, filelock, dvc-render, dulwich, dpath, distro, diskcache, configobj, click-plugins, click-didyoumean, billiard, attrs, atpublic, async-timeout, annotated-types, yarl, sqltrie, ruamel.yaml, pydantic, markdown-it-py, iterative-telemetry, hydra-core, flufl.lock, dvc-studio-client, dvc-objects, click-repl, cffi, amqp, aiosignal, rich, pygit2, kombu, dvc-data, cryptography, aiohttp, typer, celery, asyncssh, aiohttp-retry, scmrepo, dvc-task, dvc-http, gto, dvc\n",
" Running setup.py install for antlr4-python3-runtime ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Attempting uninstall: platformdirs\n",
" Found existing installation: platformdirs 4.2.0\n",
" Uninstalling platformdirs-4.2.0:\n",
" Successfully uninstalled platformdirs-4.2.0\n",
"Successfully installed aiohttp-3.9.5 aiohttp-retry-2.8.3 aiosignal-1.3.1 amqp-5.2.0 annotated-types-0.7.0 antlr4-python3-runtime-4.9.3 appdirs-1.4.4 async-timeout-4.0.3 asyncssh-2.14.2 atpublic-4.1.0 attrs-23.2.0 billiard-4.2.0 celery-5.4.0 cffi-1.16.0 click-didyoumean-0.3.1 click-plugins-1.1.1 click-repl-0.3.0 configobj-5.0.8 cryptography-42.0.7 dictdiffer-0.9.0 diskcache-5.6.3 distro-1.9.0 dpath-2.1.6 dulwich-0.22.1 dvc-3.50.2 dvc-data-3.15.1 dvc-http-2.32.0 dvc-objects-5.1.0 dvc-render-1.0.2 dvc-studio-client-0.20.0 dvc-task-0.4.0 filelock-3.14.0 flatten-dict-0.4.2 flufl.lock-7.1.1 frozenlist-1.4.1 fsspec-2024.5.0 funcy-2.0 grandalf-0.8 gto-1.7.1 hydra-core-1.3.2 iterative-telemetry-0.0.8 kombu-5.3.7 markdown-it-py-3.0.0 mdurl-0.1.2 multidict-6.0.5 networkx-3.3 omegaconf-2.3.0 orjson-3.10.3 pathspec-0.12.1 platformdirs-3.11.0 pycparser-2.22 pydantic-2.7.1 pydantic-core-2.18.2 pydot-2.0.0 pygit2-1.15.0 pygtrie-2.5.0 rich-13.7.1 ruamel.yaml-0.18.6 ruamel.yaml.clib-0.2.8 scmrepo-3.3.5 semver-3.0.2 shellingham-1.5.4 shortuuid-1.0.13 shtab-1.7.1 sqltrie-0.11.0 tabulate-0.9.0 tomlkit-0.12.5 typer-0.12.3 vine-5.1.0 voluptuous-0.14.2 yarl-1.9.4 zc.lockfile-3.0.post1\n"
]
}
],
"source": [
"!pip3 install dvc"
]
@ -1079,7 +1292,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.16"
"version": "3.10.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"