This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-04-11 10:00:56 +02:00
parent 2815f857f4
commit 7cd468a5c5
3 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -494,7 +494,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -509,7 +509,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
"version": "3.8.10"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -594,7 +594,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -609,7 +609,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
"version": "3.8.10"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -12,7 +12,7 @@
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 6. <i>Jenkins, część 2.</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
@ -172,7 +172,7 @@
"emailext body: 'Test Message', subject: 'Test Subject', to: 'test@example.com'\n",
"```\n",
"- Microsoft Teams ma swój własny plugin do powiadomień (https://plugins.jenkins.io/Office-365-Connector/), ale jest on zablokowany od strony Teams przez administratorów\n",
"- Na szczęście, kanały Teams mają swój adres email. Adres stworzonego przeze mnie kanału \"Powiadomienia z Jenkins\" na naszej grupie zajęciowej: 26ab8f35.uam.onmicrosoft.com@emea.teams.ms\n",
"- Na szczęście, kanały Teams mają swój adres email. Adres stworzonego przeze mnie kanału \"Powiadomienia z Jenkins\" na naszej grupie zajęciowej: \n",
"- Wysłanie na niego wiadomości email spowoduje pojawienie się jej na tym kanale"
]
},
@ -184,7 +184,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie 1 [5 pkt] (termin: 2 V 2021)\n",
"## Zadanie 1 [5 pkt] (termin: 2 V 2022)\n",
"1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-training\n",
" Projekt ten powinien przeprowadzać trenowanie modelu korzystając z kodu przygotowanego na poprzednich zajęciach. Trenowanie powinno odbywać się wewnątrz kontenera docker. [1 pkt]\n",
"2. Projekt powinien odpalać się automatycznie po zakończonym budowaniu projektu s123456-create-dataset i kopiować z niego zbiór danych [1 pkt]\n",
@ -201,7 +201,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie 2 [15 pkt] (termin: 2 V 2021)\n",
"## Zadanie 2 [15 pkt] (termin: 2 V 2022)\n",
"1. Stwórz na Jenkins projekt typu Multibranch pipeline o nazwie s123456-evaluation.\n",
" Projekt ten będzie przeprowadzał ewaluację modelu stworzonego w s123456-training na danych ze zbioru trenującego [1pkt]\n",
"2. Ewaluacja polega na wyliczeniu zbiorczych metryk (1-3 metryki) na zbiorze testującym (np. Accuracy, Micro-avg precission/recall, F1, RMSE - patrz [wykład 4. \"Metody ewaluacji\"])(https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/aitech-uma/src/branch/master/wyk/04_Metody_ewaluacji.ipynb) z przedmiotu Uczenie Maszynowe), zapisaniu metryk(i( do pliku i zarchiwizowaniu go [3 pkt]\n",
@ -227,7 +227,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -242,7 +242,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
"version": "3.8.10"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"