Dodano typy slajdów

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-08 11:10:30 +01:00
parent a8462c56e5
commit 82c996502f
2 changed files with 31 additions and 9 deletions

View File

@ -11,7 +11,21 @@
"# AITech Inżynieria Uczenia Maszynowego\n",
"\n",
"\n",
"## 1. Informacje organizacyjne"
"## Informacje organizacyjne"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Plan na dzisiaj\n",
"1. Informacje organizacyjne\n",
"2. Poznajmy się!\n",
"3. Wprowadzenie"
]
},
{

View File

@ -42,7 +42,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img style=\"margin: auto\" width=\"50%\" src=\"img/ml-vs-classic.png\"/>\n",
"\n",
@ -51,7 +55,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## 1.1 Specyfika rozwoju systemów wykorzystujących uczenie maszynowe\n",
"* Trenowanie modeli uczenie maszynowego to \"nauka eksperymentalna\".\n",
@ -97,7 +105,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
@ -113,7 +121,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
@ -132,7 +140,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
@ -146,7 +154,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
@ -162,7 +170,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
@ -176,7 +184,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "subslide"
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [