pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-22 08:38:20 +02:00
parent f8e196a585
commit 8ac25d0bd7
1 changed files with 3 additions and 4 deletions

View File

@ -745,7 +745,7 @@
"## dvc remote\n",
" - Żeby wysłać właściwe pliki śledzone przez DVC do zdalnej lokalizacji (z której będą mogłby być pobrane np. przez system CI albo innych użytkowników), musimy mieć skonfigurowaną taką lokazliację.\n",
" - Służy do tego polecenie [`dvc remote add`](https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add).\n",
" - Użyjemy lokalnego \"remote\". Tutaj będzie to po prostu utworzony wcześniej katalog `/dvcstore`. Taki katalog istnieje też na naszym Jenkinsie, oczywiście należy go podmontować w Dockerze.\n",
" - Użyjemy lokalnego \"remote\". Tutaj będzie to po prostu utworzony wcześniej katalog `~/dvcstore`. Taki katalog istnieje też na naszym Jenkinsie, oczywiście należy go podmontować w Dockerze.\n",
" - W rzeczywistych zastosowaniach podalibyśmy tutaj ścieżkę do jakiegoś zasobu dostępnego przez internet jak np. serwer SFTP, ścieżka do AWS S3 itp."
]
},
@ -1538,14 +1538,13 @@
}
},
"source": [
"## Zadania [10 pkt + dodatkowo 10 pkt]\n",
"## Zadania [5 pkt + dodatkowo 10 pkt]\n",
"### Termin: 29 maja 2024\n",
"1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]\n",
"2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [3pkt]\n",
"4. [Dodatkowo] Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z \n",
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [10pkt (opcjonalne)]\n",
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [5pkt]"
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [10pkt (opcjonalne)]"
]
},
{