pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-05-22 08:17:56 +02:00
parent 734072a4ba
commit f8e196a585
2 changed files with 984 additions and 325 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1042,7 +1042,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadania [20 pkt] (termin: 24.05.2023)\n",
"## Zadania [20 pkt] (termin: 05.06.2024)\n",
"1. Utwórz konto na Github (jeśli jeszcze nie masz)\n",
"2. Stwórz publiczne repozytorium. Link do niego wklej do kolumny \"Link Github\" w arkuszu [\"Zapisy na zbiory\"](https://teams.microsoft.com/l/file/F62B5988-A797-418D-B085-52E0AF8BD55E?tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FZapisy%20na%20zbiory.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11&serviceName=teams&threadId=19:d67b0dc2ee0849eba517a2aa8507df9c@thread.tacv2&groupId=8cd6b30e-edd9-48db-85ab-259fc11d0c5b) [1 pkt]\n",
"2. Stwórz prosty Github workflow który:\n",