Poprawki literówek

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-08 14:26:32 +01:00
parent 82c996502f
commit a29ab13a6b
3 changed files with 3 additions and 1 deletions

View File

@ -58,6 +58,7 @@
"- [Zakład Sztucznej Inteligencji](https://ai.wmi.amu.edu.pl/pl/)\n",
"- email: tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl\n",
"- www: http://tz47965.home.amu.edu.pl/\n",
"- https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium\n",
"- konsultacje: przez MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym lub przez chat"
]
},

View File

@ -144,7 +144,7 @@
}
},
"source": [
"## 1.2.2 Konteneryzacja i virtualne środowiska\n",
"## 1.2.2 Konteneryzacja i wirtualne środowiska\n",
" - Docker </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/environments/docker.png\"/>\n",
" - Conda </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/environments/conda.png\"/>\n",
" - Virtual Env </br><img style=\"height: 50px;\" src=\"img/environments/python.png\"/>"

View File

@ -3,6 +3,7 @@
W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.
Materiały w formacie `*.ipynb` można otworzyć na kilka sposobów:
- uruchamiając lokalnie środowisko [jupyter notebook](https://jupyter.org/install)
- korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
- korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).