Merge pull request 'master' (#39) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master

Reviewed-on: AITech/aitech-ium#39
This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2023-03-29 15:15:57 +02:00
commit b88e776291
7 changed files with 50 additions and 20 deletions

View File

@ -165,7 +165,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -180,7 +180,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.4"
"version": "3.9.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -206,7 +206,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -221,7 +221,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.4"
"version": "3.9.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -1994,8 +1994,17 @@
" - nie za duży (max ~200 MB)\n",
" - nie za mały (np. IRIS jest za mały ;))\n",
" - unikalny (każda osoba w grupie pracuje na innym zbiorze). W celu synchronizacji, wybrany przez siebie zbiór proszę zapisać tutaj: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=4XgO7A\n",
" - najlepiej, żeby był to zbiór zawierający dane w formie tekstowej, mogący posłużyć do zadania klasyfikacji lub rergesji - na takim zbiorze będzie łatwiej pracować niż np. na zbiorze obrazów albo dźwięków. Dzięki temu będziesz się mogła/mógł skupić na istocie tych zajęć.\n",
"\n",
" - najlepiej, żeby był to zbiór zawierający dane w formie tekstowej, mogący posłużyć do zadania klasyfikacji lub rergesji - na takim zbiorze będzie łatwiej pracować niż np. na zbiorze obrazów albo dźwięków. Dzięki temu będziesz się mogła/mógł skupić na istocie tych zajęć."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- Napisz skrypt, który:\n",
"1. Pobierze wybrany przez Ciebie zbiór\n",
"2. Jeśli brak w zbiorze gotowego podziału na podzbiory train/dev/test, to dokona takiego podziału\n",
@ -2009,7 +2018,7 @@
"- Skrypt możesz napisać w swoim ulubionym języku. Jedyne ograniczenie: ma działać pod Linuxem\n",
"- Wygodnie będzie stworzyć zeszyt Jupyter w tym celu (choć nie jest to konieczne)\n",
"- Stwórz na wydziałowym serwerze git (http://git.wmi.amu.edu.pl/) repozytorium \"ium_nrindeksu\" i umieść w nim stworzony skrypt\n",
"- Link do repozytorium wklej do arkusza ze zbiorami: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=4XgO7A\n"
"- Link do repozytorium wklej do arkusza ze zbiorami: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=4XgO7A"
]
},
{

View File

@ -220,7 +220,7 @@
"\n",
" - Po kliknięciu \"Nowy projekt\" zobaczymy listę dostępnych rodzajów projektów. Nas interesuje projekt typu \"Pipeline\".\n",
"\n",
" - Jako nazwę wpisz \"s123456-create-dataset\" (w miejsce 123456 proszę wstawić swój numer indeksu)\n",
" - Jako nazwę wpisz \"z-s123456-create-dataset\" (w miejsce 123456 proszę wstawić swój numer indeksu)\n",
" "
]
},
@ -460,7 +460,7 @@
}
},
"source": [
"#### 6. Statystki [5 pkt]\n",
"### 6. Statystki [5 pkt]\n",
"Stwórz projekt (job) s123456-dataset-stats, który zrealizuje następujące kroki:\n",
" 1. Sklonuje repozytorium git \n",
" 2. Skopiuje zarchiwizowane pliki ze zbiorem danych z artefaktów projektu s123456-create-dataset\n",

View File

@ -51,13 +51,23 @@
" - rozwój,\n",
" - uruchamianie\n",
" - i dostarczanie\n",
"aplikacji.\n",
"aplikacji."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- Konteneryzacja to nie tylko Docker:\n",
" - chroot\n",
" - Solaris Containers\n",
" - LXC (Linux Containers)\n",
" - OpenVZ\n",
" - Windows containers\n"
" - Windows containers"
]
},
{
@ -125,7 +135,17 @@
"\n",
" - ```docker run -p 8080:8080 jenkins/jenkins:lts```<br>\n",
" Uruchomi kontener z Jenkinsem, w wersji \"LTS\". Jeśli obraz Jenkins nie był wcześniej zbudowany/pobrany na lokalną maszynę, automatycznie zostanie pobrany z [Docker Hub](https://hub.docker.com/r/jenkins/jenkins).\n",
" Port 8080 konenera zostanie powiązany z portem 8080 hosta. Dzięki temu będziemy mogli w przeglądarce dostać się do Jenkinsa pod adresem http://localhost:8080\n",
" Port 8080 konenera zostanie powiązany z portem 8080 hosta. Dzięki temu będziemy mogli w przeglądarce dostać się do Jenkinsa pod adresem http://localhost:8080"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- ```docker build [OPTIONS] PATH | URL | -``` - buduje obraz na podstawie pliku Dockerfile i kontekstu (plików dostępnych podczas budowania). Przykład:<br>\n",
" - ```docker build -t tzietkiewicz/helloworld:1.0 .```<br>\n",
" buduje obraz przekazując bieżący katalog (`.`) jako kontekst i korzystając z pliku Dockerfile znajdującego się tamże. Obraz zostanie otagowany (`-t`) tagiem `tzietkiewicz/helloworld` z wersją `1.0`"
@ -144,7 +164,8 @@
"- ```docker stop CONTAINER_ID``` - zatrzymuje kontener. Uruchomione w nim procesy zostają wyłączone (`SIGTERM` -> `SIGKILL`)\n",
"- ```docker start CONTAINER_ID``` - uruchamia ponownie kontener\n",
"- ```docker system df``` - pokazuje miejsce zajęte przez obrazy, kontenery i woluminy\n",
"- ```docker system prune``` - usuwa nieużywane obrazy i kontenery, zazwyczaj zwalniając sporo miejsca na dysku"
"- ```docker system prune``` - usuwa nieużywane obrazy i kontenery, zazwyczaj zwalniając sporo miejsca na dysku\n",
"- ```docker exec``` - "
]
},
{
@ -515,7 +536,7 @@
" }\n",
"```\n",
" - Declarative:\n",
" ```groovy\n",
" ```groovy\n",
" pipeline {\n",
" agent {\n",
" docker { image 'ubuntu:latest' }\n",
@ -556,7 +577,7 @@
" }\n",
"```\n",
" - Declarative:\n",
" ```groovy\n",
" ```groovy\n",
" pipeline {\n",
" agent { \n",
" dockerfile true \n",
@ -585,7 +606,7 @@
" Skorzystaj z mechanizmu tworzącego kontener bezpośrednio na Jenkinsie wprost z pliku Dockerfile.\n",
"\n",
"2. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline \"s123456-dataset-stats\" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.<br>\n",
" Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (lokalny, albo ściągany z Docker Hub)"
" Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (ściągany z Docker Hub)"
]
}
],
@ -609,7 +630,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.9"
"version": "3.9.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -317,7 +317,7 @@
"celltoolbar": "Slideshow",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@ -332,7 +332,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.4"
"version": "3.9.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"

View File

@ -247,7 +247,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.9"
"version": "3.9.12"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"