Zmieniono zasady dotyczące nieobecności

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-19 15:37:04 +01:00
parent c2dfae5821
commit f7926617aa

View File

@ -139,13 +139,26 @@
"| dobry (db; 4,0)\t | >= 70% |\n",
"| dostateczny plus (+dst; 3,5)| >= 60% |\n",
"| dostateczny (dst; 3,0) | >= 50% |\n",
"| niedostateczny (ndst; 2,0) | < 50% |\n",
"\n",
"### Obecność\n",
"- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć nr 12 i 13, które mają charakter konsultacyjny\n",
"- Dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione nieobecności\n",
"- Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny o 0,5"
"| niedostateczny (ndst; 2,0) | < 50% |\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Obecność\n",
"\n",
"# ZMIANY! #\n",
"Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć).\n",
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
@ -165,7 +178,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.5"
"version": "3.8.3"
},
"toc": {
"base_numbering": 1,