pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja daty (lab. 7)

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-04-16 12:47:51 +02:00
parent 768add0ecc
commit fa3867ce5a
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -1562,7 +1562,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie [15 pkt] (do 2023-06-?)\n",
"## Zadanie [15 pkt] (do 2024-06-12)\n",
"1. \"Owiń\" wywołanie swojego eksperymentu za pomocą Sacred, w ten sposób, żeby zapisane zostały [10pkt]:\n",
" - parametry, z którymi wywołany był trening\n",
" - powstały plik z modelem (jako artefakt)\n",