pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
ium/IUM_07/Jenkinsfile

14 lines
488 B
Groovy

node {
checkout scm
//Pierwszy argument to tag, który zostania nadany zbudowanemu obrazowi
//Jeśli chcemy użyć Dockerfile z innej ścieżki niż ./Dockerfile, możemy ją podać jako drugi argument
def testImage = docker.build("sacred_pymongo", "./IUM_07/")
//Wszystkie polecenia poniżej wykonają się w kontenerze, z podmontowanym Workspace Jenkinsa
testImage.inside {
dir ("IUM_07"){
sh 'python3 mongo_observer.py'
}
}
}