ium/IUM_04.Konteneryzacja.ipynb

23 KiB

Konteneryzacja

Plan na dziś

 1. Konteneryzacja i Docker
 2. Integracja Docker-Jenkins

1. Konteneryzacja

 • Konteneryzacja to metoda tworzenia lekkich, odizolowanych środowisk uruchomieniowych
 • Różnica między konteneryzacją a maszynami wirtualnymi:
  • Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego a nie sprzętu
  • Konteneryzacja jest lżejsza: kontener używa tego samego jądra (kernel) co system hosta - mniejszy narzut
  • Konteneryzacja zapewnia gorszy stopień izolacji od hosta
  • Dzięki dostępnym narzędziom i infrastrukturze kontenery są łatwiejsze w utrzymywaniu i bardziej przenośne
 • Ułatwiają:
  • rozwój,
  • uruchamianie
  • i dostarczanie aplikacji.
 • Konteneryzacja to nie tylko Docker:
  • chroot
  • Solaris Containers
  • LXC (Linux Containers)
  • OpenVZ
  • Windows containers

1.1 Docker

 • Najpopularniejszy obecnie system konteneryzacji

 • Działa w m.in. na systemach Linux, Windows i Max OS

 • Udostępnia narzędzia i serwisy ułatwiające korzystanie, zarządzanie i dzielenie się kontenerami

 • Docker umożliwia stworzenie paczki zawierającej sam program jak i środowisko, w którym ma być on uruchomiony

 • Dokumentacja: https://docs.docker.com/get-started/

1.1 Terminologia

 • _Container (kontener) - instancja obrazu. Może być uruchomiona, zatrzymana. Stan kontenera można zapisać tworząc nowy obraz. Uruchomienie kontenera zazwyczaj zajmuje mało czasu.
 • _Image (obraz) - niezmienny (readonly) przepis na stworzenie kontenera. Obrazy można ściągnąć lub udostępnić za pośrednictem rejestru. Budowanie obrazu trwa zazwyczaj długo.
 • _Dockerfile - plik tekstowy zawierający przepis na zbudowanie obrazu
 • _Docker registry - rodzaj repozytorium, przechowującego obrazy dockera
 • _Docker Hub - publiczne Docker registry, z którego każdy może pobrać potrzebne mu obrazy oraz publikować swoje

1.2 Jak zacząć?

 • Na komputerach w laboratoriach: https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/en/issues/docker/
 • Lokalnie: instalacja
 • Możliwa zarówno pod Linux, Windows i MacOS.
 • Kontenery Linuxowe można uruchamiać również pod Windowsem (za pomocą Docker Desktop lub WSL 2 (Windows Subsystem for Linux). Pod spodem oba używają maszyny wirtualnej (Hyper-V) z Linuxem, w której uruchamiane są kontenery link

1.3 Podstawowe polecenia

 • docker help [polecenie] - wyświetla listę dostępnych poleceń dockera lub opis podanego polecenia. Rozbudowana dokumentacja poleceń: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/

 • docker run - uruchamia istniejący obraz tworząc kontener. Przykładowe wywołania:

  • docker run -i -t ubuntu
   Uruchamia kontener z obrazu "ubuntu", allokuje terminal (-t) i ustawia tryb "interaktywny" (-i), dzięki czemu dostajemy terminal "wenątrz" kontenera i możemy wywoływać w nim polecenia

  • docker run -p 8080:8080 jenkins/jenkins:lts
   Uruchomi kontener z Jenkinsem, w wersji "LTS". Jeśli obraz Jenkins nie był wcześniej zbudowany/pobrany na lokalną maszynę, automatycznie zostanie pobrany z Docker Hub. Port 8080 konenera zostanie powiązany z portem 8080 hosta. Dzięki temu będziemy mogli w przeglądarce dostać się do Jenkinsa pod adresem http://localhost:8080 Ważne: po zatrzymaniu kontenera

 • docker build [OPTIONS] PATH | URL | - - buduje obraz na podstawie pliku Dockerfile i kontekstu (plików dostępnych podczas budowania). Przykład:

  • docker build -t tzietkiewicz/helloworld:1.0 .
   buduje obraz przekazując bieżący katalog (.) jako kontekst i korzystając z pliku Dockerfile znajdującego się tamże. Obraz zostanie otagowany (-t) tagiem tzietkiewicz/helloworld z wersją 1.0
 • docker images - listuje dostępne lokalnie obrazy

 • docker ps - listuje uruchomione/zatrzymane kontenery

 • docker stop CONTAINER_ID - zatrzymuje kontener. Uruchomione w nim procesy zostają wyłączone (SIGTERM -> SIGKILL)

 • docker start CONTAINER_ID - uruchamia ponownie kontener

 • docker system prune - usuwa nieużywane obrazy i kontenery, zazwyczaj zwalniając sporo miejsca na dysku

1.4 Interakcja/komunikacja z kontenerem

 • Poprzez terminal
 • Poprzez docker exec - wywołanie polecenia w działającym kontenerze
 • Poprzez port zmapowany przez flagę -p (np. REST API albo interfejs w przegląrce)
 • Przez system plików: podmontowanie katalogów hosta w kontenerze poprzez flagę -v dokumentacja

Zadanie 1 [na zajęciach]

 1. Zainstaluj Docker (lub skorzystaj z https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/en/issues/docker/)
 2. Uruchom obraz ubuntu w trybie interaktywnym z terminalem (docker run -ti ubuntu)

Poniższe punkty wywołujemy wewnątrz kontenera (w otwartym właśnie terminalu):

 1. Jaka wersja Ubuntu działa w kontenerze? (polecenie cat /etc/issue)
 2. Jaki użytkownik wywołuje polecenia? (polecenie whoami)
 3. Jaki jest bieżący katalog? (polecenie pwd)
 4. Jaki procesor jest widoczny w środku kontenera? Czy jest to procesor Twojej maszyny? (lscpu)
 5. Ile wolnego miejsca na dysku jest widoczne wewnątrz kontenera (df -h)? Czy jest to zgodne z tym, co pokazuje maszyna hosta?
 6. Sprawdź ile dostępnej pamięci RAM widać w konenerze (free -h). Czy zgadza się to z wynikiem na maszynie hosta?
 7. Spróbuj uruchomić jedno z popularnych narzędzi Linuksowych, dostępnych na maszynie hosta (np. vim, less, htop). Czy udało się je uruchomić?
 8. Zainstaluj w kontenerze jedno z brakujących narzędzi, np: apt update; apt install htop
 9. Uruchom następujące polecenie:
  while true; do date > time.log; sleep 1; done będzie ono co sekundę zapisywać bieżący timestamp w pliku time.log

Poniższe polecenia wykonujemy na zewnątrz kontenera (otwórz w tym celu nową konsolę):

 1. Sprawdź ID uruchomionego kontenera (docker ps) i zatrzymaj go (docker stop)
 2. Sprawdź co się stało w oknie z konsolą kontenera
 3. Uruchom kontener jeszcze raz (docker start). Gdzie jest nasza konsola?!!
 4. Żeby otrzymać konsolę, wykonaj jedno z poniższych:
  • zatrzymaj kontener i uruchom jeszcze raz z flagą -i
  • uruchom polecenie "bash" w kontenerze za pomocą polecenia docker exec -ti CONTAINER_ID bash - pozwala ono uruchomić dowolne polecenie w działającym kontenerze.
 5. Czy polecenie while true; do date > time.log; sleep 1; done wciąż działa? Sprawdź ostatni timestamp zapisany do pliku time.log

1.4 Dockerfile

 • Dokumentacja: https://docs.docker.com/engine/reference/builder/

 • Dockerfile składa się z serii poleceń.

 • Polecenia dockera są pisane WIELKIMI LITERAMI

 • Wywołanie każdego polecenia tworzy nową warstwę (_layer)

 • Jeśli zbudowaliśmy obraz a potem zmieniliśmy jedno z poleceń / dodaliśmy nowe, to przebudowane zostaną tylko warstwy od zmienionej w dół (osczędność czasu i zasobów)

Przykładowy Dockerfile:

# Nasz obraz będzie dzidziczył z obrazu Ubuntu w wersji latest
FROM ubuntu:latest

# Instalujemy niezbędne zależności. Zwróć uwagę na flagę "-y" (assume yes)
RUN apt update && apt install -y figlet

# Stwórzmy w kontenerze (jeśli nie istnieje) katalog /app i przejdźmy do niego (wszystkie kolejne polecenia RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY i ADD będą w nim wykonywane)
WORKDIR /app

# Skopiujmy nasz skrypt do katalogu /app w kontenerze
COPY ./figlet-loop.sh ./

# Domyślne polecenie, które zostanie uruchomione w kontenerze po jego starcie
CMD ./figlet-loop.sh

Zawartość pliku figlet-loop.sh:

#!/bin/bash
while read line; do
  figlet "$line"
done

Budujemy obraz:

docker build -t figlet-loop .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/5 : FROM ubuntu:latest
 ---> 94e814e2efa8
Step 2/5 : RUN apt update && apt install -y figlet

 ---> Running in ba8b14deeeca
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
[...]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1402 kB]
Fetched 22.3 MB in 3s (8343 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
[...]
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following NEW packages will be installed:
 figlet
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 50 not upgraded.
Need to get 133 kB of archives.
After this operation, 752 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3 [133 kB]
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Fetched 133 kB in 0s (605 kB/s)
Selecting previously unselected package figlet.
(Reading database ... 4039 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../figlet_2.2.5-3_amd64.deb ...
Unpacking figlet (2.2.5-3) ...
Setting up figlet (2.2.5-3) ...
update-alternatives: using /usr/bin/figlet-figlet to provide /usr/bin/figlet (figlet) in auto mode
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man6/figlet.6.gz because associated file /usr/share/man/man6/figlet-figlet.6.gz (of link group figlet) doesn't exist
Removing intermediate container ba8b14deeeca
 ---> 30470dc0bd47
Step 3/5 : WORKDIR /app
 ---> Running in 47ca74217790
Removing intermediate container 47ca74217790
 ---> 0f352dfc965d
Step 4/5 : COPY ./figlet-loop.sh ./
 ---> 450ba60dc50d
Step 5/5 : CMD ./figlet-loop.sh
 ---> Running in 38f83a71b1a9
Removing intermediate container 38f83a71b1a9
 ---> c6d81a065621
Successfully built figlet-loop:latest

Uruchamiamy:

docker run -ti figlet-loop
Hello World!
 _  _   _ _    __    __     _   _ _ 
| | | | ___| | | ___  \ \   / /__ _ __| | __| | |
| |_| |/ _ \ | |/ _ \  \ \ /\ / / _ \| '__| |/ _` | |
| _ | __/ | | (_) |  \ V V / (_) | | | | (_| |_|
|_| |_|\___|_|_|\___/   \_/\_/ \___/|_| |_|\__,_(_)

Zamiast domyślnego polecenia (figlet-loop.sh) uruchommy bash, żeby sprawdzić, co jest w naszym kontenerze:

docker run -ti figlet-loop:latest bash
root@a44c68ce835e:/app# pwd
/app
root@a44c68ce835e:/app# ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 root root 53 Mar 28 22:33 figlet-loop.sh
root@a44c68ce835e:/app# 

Zadanie 2. [10 pkt]

 1. Napisz prosty Dockerfile, który zdefinuje środowisko potrzebne do wywołania poleceń stworzonych na zajęciach "2. Dane". Przypuszczalnie wystarczy, że zainstalujesz zależności takie jak kaggle czy pandas, np:

  pip install --user kaggle
  pip install --user pandas
  

  Niech zdefiniowany przez Ciebie obraz dziedziczy z jakiegoś popoularneg obrazu, np. ubuntu Umieść Dockerfile w głównym katalogu repozytorium ze skryptami stworzonymi na zajęciach 2.

 2. Zbuduj obraz korzystając z polecenia docker build . Na końcu otrzymasz id obrazu, który powstał

 3. Uruchom kontener z terminalem docker run -ti IMAGE_ID podając ID obrazu, które otrzymałeś w poleceniu 2.

 4. Spróbuj uruchomić jeden z twoich skryptów w kontenerze. Jeśli brakuje jakiś zależności: możesz spróbować zainstalować je interaktywnie w konsoli. W ten sposób będziesz wiedział jakie polecenia dodać do Dockerfile.

 5. Plik Dockerfile dodaj do repozytorium

 6. Utwórz bezpłatne konto na https://hub.docker.com/

 7. Po zalogowaniu stwórz nowe repozytorium (https://hub.docker.com/repository/create), możesz nazwać je np. ium

 8. W ustawieniach docker hub wygeneruj "Access token" (https://hub.docker.com/settings/security)

 9. Uruchom docker login --username TWÓJ_DOCKER_ID i podaj stworzony w poprzednim kroku "Access token"

 10. Dodaj tag do obrazu stworzonego 2 punkcie 3. Dzięki temu będzie można go opublikować: docker tag IMAGE_ID TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI. Mogliśmy otagować obraz na etapie jego budowania (flaga -t), ale wtedy nie znaliśmy jeszcze nazwy użytkownika i repozytorium z Docker Hub.

 11. Teraz możesz wypchnąć swój otagowany obraz do repozytorium: docker push TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI

 12. Twój obraz powinien być widoczny na Docker Hub. Inni mogą go teraz znaleźć na Docker Hub, np.:
  https://hub.docker.com/r/tzietkiewicz/ium
  oraz uruchomić wywołując: docker run TWÓJ_DOCKER_ID/ium:NUMER_WERSJI, np.:
  docker run tzietkiewicz/ium

 13. Link do obrazu w Docker Hub wklej do arkusza ze zbiorami danych link

2. Integracja Docker-Jenkins

2.1 Jenkins

Jenkins może działać na wielu systemach operacyjnych:

 • Linux
 • Windows
 • MacOS

2.1 Jenkins - Terminologia (https://www.jenkins.io/doc/book/glossary/):

 • Agent: An agent is typically a machine, or container, which connects to a Jenkins controller and executes tasks when directed by the controller
 • Controller: The central, coordinating process which stores configuration, loads plugins, and renders the various user interfaces for Jenkins
 • Master: A deprecated term, synonymous with Controller.
 • Node: A machine which is part of the Jenkins environment and capable of executing Pipelines or Projects. Both the Controller and Agents are considered to be Nodes.
 • Executor: A slot for execution of work defined by a Pipeline or Project on a Node. A Node may have zero or more Executors configured which corresponds to how many concurrent Projects or Pipelines are able to execute on that Node.

Główna instancja Jenkinsa (tzw. _Controller aka. Master) może mieć podłączonych kilka węzłów ("nodes") typu "slave".

 • _Controller jest odpowiedzialny za interakcję z użytkownikiem, rozdzielanie zadań dla między agentów
 • Zadania ("builds") są wykonywane na jednym z "Agentów". Node, na którym jest uruchomiony "Controller" może działać również jako "Agent"
 • Każdy węzeł może działać pod kontrolą innego systemu operacyjnego. Dzięki temu możemy wykonywać zadania (albo ich części) w różnych środowiskach
 • Do definiowana gdzie może być wykonana dana część pipeline, służy sekcja agent / node. Poniższy kod wywoła sie tylko na węźle/węzłach "myAgent":
  node("myAgent") {
   stage("One"){
     echo 'hello'
   }
  }
  

2.2 Docker w Jenkins

2.2 Przykłady pipeline

Używanie gotowego obrazu:

 • Scrippted pipeline:
  node {
    docker.image('ubuntu:latest').inside {
      stage('Test') {
        sh 'cat /etc/issue'
      }
    }
  }
  
 • Declarative:
  pipeline {
    agent {
      docker { image 'ubuntu:latest' }
    }
    stages {
      stage('Test') {
        steps {
          sh 'cat /etc/issue'
        }
      }
    }
  }
  

2.2 Przykłady pipeline

Budowanie obrazu z Dockerfile:

 • Scrippted pipeline:

  node {
    checkout scm
    //Pierwszy argument to tag, który zostania nadany zbudowanemu obrazowi
    //Jeśli chcemy użyć Dockerfile z innej ścieżki niż ./Dockerfile, możemy ją podać jako drugi argument
    def testImage = docker.build("test-image", "./dockerfiles/test") 
  
    //Wszystkie polecenia poniżej wykonają się w kontenerze, z podmontowanym Workspace Jenkinsa
    testImage.inside {
      sh 'make test'
    }
  }
  
 • Declarative:

  pipeline {
  agent { 
    dockerfile true 
  }
  stages {
    stage('Test') {
      steps {
        sh 'cat /etc/issue'
      }
    }
  }
  }
  

Zadanie 3. [5 pkt]

 1. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline "s123456-create-dataset" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.
  Skorzystaj z mechanizmu tworzącego kontener bezpośrednio na Jenkinsie wprost z pliku Dockerfile.

 2. Zmodyfikuj stworzony na poprzednich (3.) zajęciach Jenkinsfile opisujący pipeline "s123456-dataset-stats" tak, żeby wywoływać w nim skrypty stworzone na zajęciach 2., w środku kontenera stworzonego w zadaniu 2.
  Skorzystaj z mechanizmu wykorzystującego gotowy obraz (lokalny, albo ściągany z Docker Hub)

Termin

Termin na oddanie obu zadań (zadanie 2. i zadanie 3.): 11 IV